Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПежинська, Ольга Михайлівна-
dc.date.accessioned2020-03-04T11:06:56Z-
dc.date.available2020-03-04T11:06:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationПежинська О. М. Аспекти методології ономастичних досліджень // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2019. Т. 30 (69), n. 2. Ч. 1. C. 161–165.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13725-
dc.description.abstractУ статті проаналізовано основні аспекти методології ономастичних досліджень на прикладі французьких топонімів. Основним є історичний метод, згідно з яким аналізуються особливості історичних подій, економічний та етнічний статус населення й особливості місцевості. Первинне значення топонімів, причини їх мотивації, історичні умови виникнення й розвитку розкриваються шляхом етимологічного аналізу. Найпродуктивніші топооснови, їх варіативність, структурні типи встановлюються завдяки словотвірному аналізу. Для висунення теоретичних гіпотез, узагальнень використовуються індуктивний і дедуктивний методи.uk_UA
dc.description.abstractВ статье проанализированы основные аспекты методологии ономастических исследований на примере французских топонимов. Основным является исторический метод, согласно которому анализируются особенности исторических событий, экономический и этнический статус населения и особенности местности. Первостепенное значение топонимов, причины их мотивации, исторические условия возникновения и развития раскрываются путем этимологического анализа. Наиболее продуктивные топоосновы, их вариативность, структурные типы устанавливаются благодаря словообра- зовательному анализу. Для выдвижения теоретических гипотез, обобщений используются индуктивный и дедуктивный методы.uk_UA
dc.description.abstractThe article analyzes the main aspects of the methodology of the onomastic studies on the example of French toponyms. The historical method is used, according to which the peculiarities of the historical events, the economic and ethnic status of the population, peculiarities of the locality are analyzed. The primary significance of the toponyms, the reasons for their motivation, the historical conditions of their origin and development are revealed through the etymological analysis. The most productive toponymyc bases, their variability, the structural types are established by the word-formation analysis. The inductive and deductive methods are used to promote the theoretical hypotheses and generalizations.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectметодологіяuk_UA
dc.subjectтопонімuk_UA
dc.subjectісторичний методuk_UA
dc.subjectетимологічний аналізuk_UA
dc.subjectсловотвірний аналізuk_UA
dc.subjectметодологияuk_UA
dc.subjectтопонимuk_UA
dc.subjectисторический методuk_UA
dc.subjectэтимологический анализuk_UA
dc.subjectсловообразовательный анализuk_UA
dc.subjectmethodologyuk_UA
dc.subjecttoponymuk_UA
dc.subjecthistorical methoduk_UA
dc.subjectetymological analysisuk_UA
dc.subjectword-formation analysisuk_UA
dc.titleАспекти методології ономастичних дослідженьuk_UA
dc.title.alternativeАспекты методологии ономастических исследованийuk_UA
dc.title.alternativeASPECTS OF THE METHODOLOGY OF ONOMASTIC RESEARCHuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf295,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.