Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1394
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГалич, Катерина Олександрівна-
dc.date.accessioned2012-01-24T11:28:02Z-
dc.date.available2012-01-24T11:28:02Z-
dc.date.issued2009-05-
dc.identifier.citationГалич, К.О. Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Катерина Олександрівна Галич ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1394-
dc.descriptionЗахист відбувся “__” червня 2009 року о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса 2. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.en_US
dc.description.abstractУ дисертації здійснено системне порівняльне дослідження антивоєнної романістики Еріха Марії Ремарка й Олеся Гончара (на матеріалі творів “На Західному фронті без змін”, “Людина і зброя”, “Циклон”), визначено їх спільні та відмінні поетикальні особливості у руслі традицій і новаторства. Запропоновано новий ракурс щодо розуміння художньо-стильової специфіки антивоєнної романістики Ремарка і Гончара, що стало можливим завдяки аналізові різко протилежних оцінок творчості митців у світовому літературознавстві, а також завдяки використанню вітчизняного й зарубіжного літературознавчого інструментарію для вивчення специфіки національної літератури у світовому контексті. Вперше в українському літературознавстві здійснено студії зарубіжного історіографічного дискурсу Ремарка, що дало можливість провести паралелі між основними тенденціями вітчизняного і зарубіжного ремаркознавства; використано елементи археології тексту та структурального підходу до аналізу антивоєнної романістики Ремарка і Гончара. З’ясовано типологічні особливості їх поетикальних парадигм, визначено національно-мистецькі феномени української та німецької прози ХХ ст. на матеріалі творчості зазначених письменників.en_US
dc.description.abstractВ диссертации проведено системное сравнительное исследование антивоенной романистики Эриха Марии Ремарка и Алеся Гончара (на материале произведений “На Западном фронте без перемен”, “Человек и оружие”, “Циклон”), определено их общие и отличительные поэтикальные особенности в русле традиций и новаторства. Предложено новый ракурс понимания художественно-стилевой специфики антивоенной романистики Ремарка и Гончара, что стало возможным благодаря анализу резко противоположных оценок творчества прозаиков в мировом литературоведении, а также благодаря использованию отечественного и зарубежного инструментария для изучения специфики национальной литературы в мировом контексте. Впервые в отечественном литературоведении проведено студии зарубежного историографического дискурса Ремарка, что дало возможность провести параллели между основными тенденциями отечественного и зарубежного ремарковедения; использовано элементы археологии текста и структурального подхода к анализу антивоенной романистики Ремарка и Гончара.en_US
dc.description.abstractIn the dissertation the systematic comparative investigation of the antimilitary novels by Erich Maria Remark and Oles’ Honchar (on the material of the compositions “On the Western Front without Changes”, “Man and Arm”, “Cyclone”) is made, the common and different poetical peculiarities are defined in the context of the traditions and innovations. The new view of point as for understanding of the artistic-stylistic specific of the antimilitary novels by Remark and Honchar is proposed, that became possible due to the analysis of the contrary approaches of the compositions of the artists in the world studies of literature and also due to the usage of the native and foreign instruments of the literary studies for the research of the peculiarities of the national literature in the world context. Firstly in the Ukrainian studies of literature the research of the foreign historiographycal discourse by Remark is made, that gave the possibility to trace the parallels between the main tendencies of the native and foreign studies of Remark; the elements of archeology of the text and structural approach of analyze of the antimilitary novels by Remark and Honchar are used. The typological peculiarities of their poetical paradigms are found out, the nationally-artistically phenomena of the Ukrainian and Germany prose of the XX ct. are defined on the material of this authors’ compositions.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаen_US
dc.subjectкомпаративний аналізen_US
dc.subjectантивоєнна романістикаen_US
dc.subjectпоетикаen_US
dc.subjectтипологіяen_US
dc.subjectісторіографіяen_US
dc.subjectстильen_US
dc.subjectбатальні описиen_US
dc.subjectнатуралістичні описиen_US
dc.subjectретроспекціяen_US
dc.subjectантиципаціяen_US
dc.subjectавторські відступиen_US
dc.subjectпортретисткаen_US
dc.subjectдіалого-монологічне мовленняen_US
dc.subjectпейзажистикаen_US
dc.subjectколористикаen_US
dc.subjectінтер’єрen_US
dc.titleАнтивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології.en_US
dc.title.alternativeАнтивоенный роман Ремарка и Гончара: проблемы типологии.en_US
dc.title.alternativeAntimilitary Novel by Remark and Honchar: the Problems of Typology.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Галич К. О..pdf301,22 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.