Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНазарко, Ірина Степанівна-
dc.date.accessioned2012-01-31T12:03:12Z-
dc.date.available2012-01-31T12:03:12Z-
dc.date.issued2008-08-26-
dc.identifier.citationНазарко, І. С. Етичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи : автореф. дис. ... канд пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. С. Назарко ; І.С.Назарко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1465-
dc.descriptionЗахист відбувся 26 вересня 2008 року о 12 30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.en_US
dc.description.abstractУ дисертації обгрунтовано доцільність здійснення етичного виховання учнів основної школи на засадах біоетики у процесі вивчення живої природи. Розширено і уточнено зміст понять “етичне виховання”, “біоетичне виховання”, “біоетична вихованість”; розроблено систему біоетичного виховання учнів основної школи на засадах біоцентризму, системології, синергетики, екопсихології; визначено педагогічні умови реалізації біоетичного виховання (суб’єктифікація об’єктів живої природи, аксіологізація форм життя, поєднання раціонального та емоційного пізнання, положень сучасної природничонаукової картини світу з етнокультурою); етапи виховної діяльності (пропедевтично-акумуляційний, мотиваційно-цільовий, інформаційно-процесуальний, рефлексивно-результативний); критерії (пізнавально-аналітичний, ціннісно-мотиваційний, діяльнісний) та рівні (високий, достатній, середній, низький) біоетичної вихованості.en_US
dc.description.abstractДиссертационное исследование посвящено проблеме этического воспитания учащихся основной школы в процессе изучения живой природы. Обоснована целесообразность этического воспитания учащихся на основе биоэтики. Биоэтика изучает отношение человека к живой природе (флоре, фауне, человеку), определяет ценностные приоритеты на основании концепции биоцентризма взамен доминирующей сегодня концепции антропоцентризма. Проблема этического воспитания на основе биоэтики рассматривается как система в контексте осуществления целостного учебно-воспитательного процесса в современной школе. Определена сущность процесса этического воспитания на основе биоэтики (биоэтическое воспитание), целью и результатом которого является «биоэтическая воспитанность» интегральное свойство личности, которое характеризируется уровнем сформированости мировоззрения, этического поведения по отношению к живому и способностью к эмоциональному переживанию его состояния. Разработаны уровни (высокий, достаточный, средний, низкий), критерии (познавательно-аналитический, ценностно-мотивационный, поведенческий) и показатели биоэтической воспитанности.en_US
dc.description.abstractIn the thesis the necessity of ethic education of the pupils of the secondary school is grounded on the background of the bioethics in the process of learning of the animate nature. The content of notions of “ethic education”, “bioethical education”, “bioethical breeding” are broadened and specified; the system of the bioethical education of the pupils of the secondary school on the basis of the biocentrism, systemology, synergy, ecopsychology; the pedagogical conditions of the realization of the bioethical education are determined (subjectification of the objects of the animate nature, axiologization of the living forms, combination of the rational and emotional cognition, and also the statements of the modern nature-scientific picture with ethno culture); the stages of the educational activity (propedevtic-analytical, value-motivational, actual) and the levels (high, sufficient, middle, law) of the bioethical breeding. The mechanisms of the forming of the bioethics breeding is grounded (communication → emotions → motives → knowledge → attitude → qualities → behavior); methods, forms and means of the bioethical education through the subjectivisation of the objects of the animate nature; the levels of the animate nature treating (communicative → emotional → reliable → valuable) and the leading qualities of the bioethically educated personality. The effectiveness of the proposed methodic is proved.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаen_US
dc.subjectетичне вихованняen_US
dc.subjectбіоетичне вихованняen_US
dc.subjectбіоетична вихованістьen_US
dc.subjectвивчення живої природиen_US
dc.subjectсистема етичного вихованняen_US
dc.titleЕтичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи.en_US
dc.title.alternativeЭтическое воспитание учащихся основной школы в процессе изучения живой природы.en_US
dc.title.alternative. Ethic education of the pupils of the secondary school in the process of learning of the animate nature.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Назарко І. С..pdf292,11 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.