Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1468
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОлійник, Ірина Дем’янівна-
dc.date.accessioned2012-01-31T12:50:06Z-
dc.date.available2012-01-31T12:50:06Z-
dc.date.issued2009-10-17-
dc.identifier.citationОлійник, І.Д. Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга "Just So Stories": рецепція, інтерпретація, оцінювання : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ірина Дем'янівна Олійник ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1468-
dc.descriptionЗахист відбувся 20 листопада 2009 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).en_US
dc.description.abstractУ роботі на матеріалі україномовних перекладів збірки Редьярда Кіплінга “Just So Stories” здійснено поліаспектний аналіз рецепції, інтерпретації та оцінювання дитячих творів у перекладах. Актуальність і новизна дослідження зумовлені застосуванням компаративістської методології до аналізу периферійного явища літературної полісистеми – літератури для дітей, що зазнає значної трансформації при іншомовному прочитанні. У центрі уваги – найважливіші аспекти літературних творів для дітей, які стають «каменем спотикання» для перекладачів, а отже й вимагають компаративістичного роз’яснення в світлі перекладацької критики: рецепції, інтерпретації, оцінювання. Дисертант розглядає інтерпретаційні версії Євгенії Бондаренко, М. Йогансена, В. Панченка, Ю. Сірого, Л. Солонька, В. Ткачкевича, Варвари Чередниченко, Ю. Шкрумеляка та ін. Предметом дослідження, зокрема, стають жанрова парадигма, озвучене читання, відповідність поміж ілюстративним (візуальним) та текстуальним (вербальним) елементами книги та інші показники літератури для дітей.en_US
dc.description.abstractВ диссертации на материале украиноязычных переводов сборника Редьярда Киплинга “Just So Stories” осуществлен полиаспектный анализ рецепции, интерпретации и оценки переводов произведений для детей. Актуальность и новизна исследования обусловлены применением компаративистической методологии к анализу периферийного явления литературной полисистемы – литературы для детей, наиболее подверженной трансформациям при иноязычном прочтении. В центре исследования – главные аспекты литературных произведений для детей, которые становятся «камнем преткновения» для переводчиков, поэтому требуют компаративистического разъяснения в свете переводческой критики: рецепции, интерпретации, оценки. Диссертант рассматривает интерпретационные версии Евгении Бондаренко, М. Йогансена, В. Панченка, Ю. Сирого, Л. Солонька, В. Ткачкевича, Варвары Чередниченко, Ю. Шкрумеляка и др. Предметом исследования стают жанровая парадигма, чтение вслух, баланс между иллюстративным (визуальным) и текстуальным (словесным) уровнями книги и другие показатели литературы для детей.en_US
dc.description.abstractThe thesis deals with the research of the peculiarities of children’s literature in translation. The material of the investigation “Just So Stories” by Rudyard Kipling is studied in the Ukrainian translations of Yevgeniya Bondarenko, M. Yohanssen, V. Panchenko, Yu. Siryj, L. Solon’ko, V. Tkachkevych, Varvara Cherednychenko, Yu. Shkrumelyak and others. The specific characteristics of children’s literature, i.e. genre peculiarities, reading aloud, initial and final fairy-tale formulae, illustrations etc. are specified through the notion of translation criticism which is an integral part of comparative literary studies. Special attention is paid to the role of comparative literary studies in evaluating translations of children’s books. The phenomena of reception, interpretation and evaluation are observed within the scope of literary studies of one of the marginal notions of literary polysystem – literature for children.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаen_US
dc.subjectкритика художнього перекладуen_US
dc.subjectдитяча літератураen_US
dc.subjectрецепціяen_US
dc.subjectінтерпретаціяen_US
dc.subjectоцінюванняen_US
dc.subjectкомпаративістська методологіяen_US
dc.subjectперекладна трансформаціяen_US
dc.subjectжанрen_US
dc.subjectілюстраціяen_US
dc.titleУкраїномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга “Just So Stories”: рецепція, інтерпретація, оцінювання.en_US
dc.title.alternativeУкраиноязычные переводы сборника Редьярда Киплинга “Just So Stories”: рецепция, интерпретация, оценка.en_US
dc.title.alternativeThe Ukrainian Translations of “Just So Stories” by Rudyard Kipling: Reception, Interpretation, Evaluation.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олійник І. Д..pdf334,75 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.