Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1471
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОроновська, Лариса Дмитрівна-
dc.date.accessioned2012-02-01T08:05:08Z-
dc.date.available2012-02-01T08:05:08Z-
dc.date.issued2006-01-26-
dc.identifier.citationОроновська, Л. Д. Педагогічні умови прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / Л. Д. Ороновська ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1471-
dc.descriptionЗахист відбувся 23 лютого 2006 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.uk_UA
dc.description.abstractДисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці механізму та педагогічних умов прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики. Здійснено аналіз проблеми формування духовних цінностей школярів на основі комплексного підходу з урахуванням генезису концептуальних поглядів учених-педагогів. Уточнено сутність поняття “духовні цінності” в контексті сучасної парадигми виховання та освіти. Обґрунтовано особливості механізму початкового етапу формування духовних цінностей школярів на уроках музики. Цей період репрезентовано як етап прилучення дітей молодшого шкільного віку до духовних цінностей. Визначено педагогічні умови ефективного прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики, основними з яких є: інтеграція міжпредметних та міжхудожніх знань, умінь і навичок; організація навчально-виховного процесу на уроках музики з використанням аксіологічного та особистісно-діяльнісного підходів; стимулювання потреби творчої самореалізації молодших школярів у різних видах музичної діяльності. З урахуванням вікових особливостей уточнено критерії (емоційно-емпатійний, когнітивно-раціональний, творчо-діяльнісний), інтегральні показники (світосприймання, світоосмислення, світовідношення) та рівні сформованості в молодших школярів духовних цінностей.uk_UA
dc.description.abstractДиссертация посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке механизма и педагогических условий приобщения младших школьников к духовным ценностям на уроках музыки. Осуществлен анализ проблемы формирования духовных ценностей школьников на основании комплексного подхода и с учетом генезиса концептуальных взглядов ученых-педагогов. Уточнена сущность понятия “духовные ценности” в контексте современной парадигмы воспитания и образования. Духовные ценности – это специфический вид ценностей, которые идентичны сущностным силам человека и содействуют их оптимальной реализации. Они составляют основу гуманизации общественных отношений, утверждения человека высшей ценностью в иерархии ценностей. Духовные ценности – это ориентиры, выполняющие роль идеала, эталона. Они определяют отношение человека к окружающему миру и регулируют его поведение.uk_UA
dc.description.abstractThesis devoted to theoretical bases and experimental verification of mechanism and pedagogical terms of junior pupils engaging in the spiritual values at music lessons. The thorough analysis of pupils’ spiritual values development problem was carried out on complex approach basis and due to taking into account the genesis of scientists-pedagogues’ conceptual ideas. The essence of such notion as “spiritual values” was specified in the context of modern paradigm of upbringing and education.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectдуховні цінностіuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectмеханізм прилучення до духовних цінностейuk_UA
dc.subjectкритерії сформованості духовних цінностейuk_UA
dc.titleПедагогічні умови прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики.uk_UA
dc.title.alternativeПедагогические условия приобщения младших школьников к духовным ценностям.uk_UA
dc.title.alternativePedagogical terms of junior pupils engaging in the spiritual values at music lessons.uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ороновська Л. Д..pdf330,73 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.