Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПапушина, Валентина Антонівна-
dc.date.accessioned2012-02-01T11:10:50Z-
dc.date.available2012-02-01T11:10:50Z-
dc.date.issued2006-03-
dc.identifier.citationПапушина, В. А. Рецепція античної міфології у поезії українського і російського символізму (типологічний аспект) : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / В. А. Папушина ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1478-
dc.descriptionЗахист відбувся “___” квітня 2006 р. о ___ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).uk_UA
dc.description.abstractУ дисертації здійснюється типологічний аналіз рецепції античної міфології в поезії українського і російського символізму. Зроблено узагальнення та систематизацію наявної інформації про поетичну діяльність українських і російських символістів, особливості їх сприйняття та відтворення античних міфем і міфологем. Зіставляється поезія українських і російських поетів-символістів в аспекті ідейно-художньої подібності та відмінності щодо тлумачення античної міфології. Докладно проаналізовано міфеми, міфологеми, тематичні мотиви, основні засоби вираження ідейного змісту у поезії українського і російського символізму. Розглядається специфіка образно-символічного втілення загального та конкретного українськими і російськими поетами-символістами при залученні міфологем та міфем.uk_UA
dc.description.abstractВ диссертации осуществляется типологический анализ рецепции античной мифологии в поэзии украинского и русского символизма. Имеющаяся информация о поэтической деятельности украинских и русских символистов, об особенностях восприятия и воссоздания в их творчестве античных мифем и мифологем обобщена и систематизирована. Сравнивается поэзия украинских и русских поэтов-символистов в аспекте идейно-художественного соответствия и отличия в интерпретации античной мифологии. Предметом детального анализа стали мифемы, мифологемы, тематические мотивы, основные средства выражения идейного содержания в поэзии украинского и русского символизма. Рассматривается специфика образно-символического воплощения общего и единичного украинскими и русскими поэтами-символистами в процессе использования мифем и мифологем, которые связаны с такими сюжетными моделями и персонажами античной мифологии, как лабиринт, химеры, титаны, музы, Прометей, Икар, Дедал, Геракл, Тесей, Орфей, Феб и другие. Под таким углом зрения осуществляется анализ поэтического творчества М. Вороного, Д. Загула, П. Карманского, Олександра Олеся, В. Пачовского, С. Черкасенко, Г. Чупринки, А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, Вяч. Иванова, Д. Мережковского, Ф. Сологуба и других.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis expounds typological analysis of perception of antique mytho¬logy in the poetry of Ukrainian and Russian symbolism. The generalization and systematization of existing information about poetic activity of Ukrainian and Russian symbolism, peculiarities of their perception and reproduction of antique mythemes and mythologems has been made explicit. Ukrainian and Russian symbolist poetry in the aspect of ideological and artistic similarity and difference as for interpretation of antique mythology has been compared. Mythemes, mythologems, thematic motifs, the main means of expression of ideologi-cal content in the poetry of Ukrainian and Russian symbolism have been analyzed in detail. The peculiari-ties of image and symbolic embodiment of general and specific features by Ukrainian and Russian poets-symbolists who included mythemes, mythologems into their own works are considered.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectсимволізмuk_UA
dc.subjectсимволuk_UA
dc.subjectміфuk_UA
dc.subjectміфемаuk_UA
dc.subjectміфологемаuk_UA
dc.subjectантичністьuk_UA
dc.subjectрецепціяuk_UA
dc.subjectтипологічні відповідностіuk_UA
dc.subjectінтертекстuk_UA
dc.titleРецепція античної міфології у поезії українського і російського символізму (типологічний аспект).uk_UA
dc.title.alternativeРецепция античной мифологии в поэзии украинского и русского символизма (типологический аспект).uk_UA
dc.title.alternativeReception of antique mythology in the poetry of Ukrainian and Russian symbolism (typological aspect).uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Папушина В. А..pdf310,16 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.