Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1532
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧорній, Мирослава Миколаївна-
dc.date.accessioned2012-02-09T10:01:51Z-
dc.date.available2012-02-09T10:01:51Z-
dc.date.issued2010-01-27-
dc.identifier.citationЧорній, М.М. Підготовка майбутнії учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мирослава Миколаївна Чорній ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1532-
dc.descriptionЗахист відбувся 27 січня 2011 р. о 1430 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.uk_UA
dc.description.abstractНа основі аналізу психолого-педагогічних та методичних праць у дисертаційному дослідженні визначено сутність поняття «міжособистісні взаємини» та подано їх структуру, проаналізовано роль в особистісному зростанні підлітків, досліджено стан професійної готовності майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків, охарактеризовано технології формування оптимальних міжособистісних взаємин у підлітковому колективі школярів. Розроблено модель і визначено структурні компоненти системи професійної підготовки майбутніх учителів до організації міжособистісних взаємин в учнівському колективі: загальні і специфічні принципи, методологічні підходи, єдність теоретичної і практичної підготовки, методи та форми підготовки, орієнтаційний, навчально-моделювальний і результативно-коригувальний етапи підготовки, педагогічні умови реалізації системи, критерії і показники рівнів сформованості готовності, де кінцевим результатом є сформованість ціннісно-мотиваційного, когнітивного і функціонально-технологічного компонентів готовності;uk_UA
dc.description.abstractНа основании анализа психолого-педагогической и методической литературы в диссертационном исследовании определено сущность понятия «межличностные отношения» и представлено их структуру, проанализировано роль в личностном росте подростков, исследовано состояние профессиональной готовности будущих учителей к формированию межличностных отношений в ученическом коллективе подростков, дано характеристику технологий организации оптимальных межличностных отношений в ученическом коллективе подростков. Разработана модель и определены структурные элементы системы профессиональной подготовки будущих учителей к организации межличностных отношений в ученическом коллективе подростков, где предусмотрено формирование готовности студентов к определенному виду деятельности. Модель содержит структурно-функциональное взаимодействие целевого, содержательного, процессуального и результативного компонентов, общих и специфических принципов, методологических подходов (компетентностный, аксиологический, системный и деятельностный), единство теоретической и практической подготовки, инновационные и традиционные методы, формы организации обучения, этапы подготовки, педагогические условия реализации системы, критерии и показатели уровней сформированости готовности, результат.uk_UA
dc.description.abstractIn the thesis the essence of conception of interpersonal relations was determined. The work presents their structure and analysis of their role in the personal development of teenagers. The state of professional readiness of future teachers to formation of interpersonal relations in the pupil group of teenagers was investigated. The technologies of formation of optimal interpersonal relations in the teenage group of pupils were described. In the research there was worked out a model of the system of professional preparation of future teachers to organization of interpersonal relations in the pupil group of teenagers. There was defined its structural components, general and specific principles, methodological approaches, unity of theoretical and practical preparation, and technology of preparation. There were determined the stages of preparation such as orientation, education-model, and also result-adjustment. The pedagogical terms of the realization of the system, criteria and indices of levels of the formation of readiness where the final result is formation of value-motivational, cognition and function-technological components of readiness were described;uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectміжособистісні взаєминиuk_UA
dc.subjectціннісний аспект взаєминuk_UA
dc.subjectучнівський колектив підлітківuk_UA
dc.subjectсприятливий психологічний кліматuk_UA
dc.subjectготовність майбутніх учителів до формування міжособистісних взаєминuk_UA
dc.subjectмодель підготовки майбутніх учителів до формування міжособистісних взаєминuk_UA
dc.titleПідготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків.uk_UA
dc.title.alternativeПодготовка будущих учителей к формированию межличностных отношений в ученическом коллективе подростков.uk_UA
dc.title.alternativeThe preparation of future teachers to formation of interpersonal relations in the pupil group of teenagers.uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чорній М. М..pdf396,96 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.