Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16823
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFedoriv, Iryna-
dc.contributor.authorФедорів, Ірина Олегівна-
dc.date.accessioned2021-02-11T13:29:37Z-
dc.date.available2021-02-11T13:29:37Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationФедорів І. Славістика у науковій діяльності Євгена Рихліка (перша третина XX ст.) // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 23. С. 193–204.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16823-
dc.description.abstractМета дослідження - проаналізувати особливості наукової діяльності у галузі слов’янознавства відомого в Україні вченого-славіста, філолога, краєзнавця, етнолога, педагога і громадського діяча - Євгена Рихліка (1888-1937) у контексті розвитку національного слов’янознавства першої третини XX ст.; з’ясувати внесок ученого у розвиток тогочасної української богемістики, полоністики, етнології; роль у відкритті й організації діяльності Кабінету для вивчення національних меншин України при Етнографічній комісії ВУАН, діяльність Є. Рихліка як педагога. Методологія праці: використано принципи історизму та об’єктивності; загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція та дедукція, порівняння, узагальнення та ін.), спеціально-історичні (історико-хронологічний, історико-порівняльний, системно-структурний, ін.) наукові методи, а також міждисциплінарний і плюралістичний підходи до вивчення наукової діяльності Є. Рихліка в контексті становлення вітчизняного слов’янознавства у першій третині XX ст. на основі застосування історичних джерел та досягнень сучасної історіографії. Наукова новизна: цілісно окреслено самобутню й оригінальну наукову діяльність відомого в Україні ученого, краєзнавця, педагога, громадського діяча Є. Рихліка, передусім як славіста у контексті розвитку вітчизняного слов’янознавства, краєзнавства, етнології першої третини XX ст. Висновки: наукова діяльність Є. Рихліка свідчить, що вчений був одним із яскравих представників-дослідників наукової славістичної школи Київського університету св. Володимира, продовжуючи традиції, започатковані у другій половині XIX ст., присвятив своє життя вивченню історії, мови, літератури й етнографії слов’янських народів, зокрема, поляків й чехів. Славістичний доробок Є. Рихліка потребує подальшого вивчення і систематизації, що сприятиме належній оцінці його як ученого, глибшій інтерпретації його багатогранної діяльності.uk_UA
dc.description.abstractThe aim of the research is to analyse peculiarities of the scientific activity in the branch of Slavic studies of a famous in Ukrainian Slavonic scholar, linguist, regional ethnographer, ethnologist, pedagogue and public figure Yevhen Ryhlik (1888-1937 ) in the context ofthe development of national Slavonic studies in the first third of the twentieth century; to clarify the output of the scientist in the development of the Ukrainian Bohemian studies, Polish studies, ethnology; to define his role in the establishment and arrangement of the activity of the studies of national minorities of Ukraine by the Ethnography committee in the Academy of Sciences of Ukraine as well as Yevhen Ryhlik’s pedagogical activity. The research methodology is based on the usage of historicism and objectivism principles, general-scientific (analysis, synthesis, induction and deduction, etc.), special historical (historical-chronological, historical-comparative, systemic-and-structural, etc.) and other scientific methods as well as interdisciplinary and pluralistic approaches to the study of the scientific activity of Yevhen Ryhlik in the context of the establishment of national Slavonic studies in the first third ofthe twentieth century on the basis ofthe usage of historic sources and achievements of modern historiography. The scientific novelty of the research is in the integrated approach to the unique and original scientific activity of Yevhen Ryhlik, a famous Ukrainian scholar, regional ethnographer, pedagogue, public figure, and a Slavonic scholar in particular, in the context ofthe development of national Slavonic studies in the first third ofthe twentieth century. Conclusions. The scientific activity of Yevhen Ryhlik proves him to be one ofthe bright representatives ofthe scientific Slavonic school of Saint Volodymyr Kyiv University since he continued the traditions of Slavic studies initiated in the second half of the XIX century and dedicated himself to studying history, linguistics, literature and ethnography of Slavs, the Polish and Czechs in particular. The heritage of Slavonic studies byYevhen Ryhlik requires further investigation and systematization that will cause his proper recognition as a scientist and promote more thorough interpretation of his versatile activity.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТНПУ ім. В. Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІсторія, міжнародні відносини;-
dc.subjectЄвген Рихлікuk_UA
dc.subjectнаціональне слов’янознавствоuk_UA
dc.subjectперша третина XX ст.uk_UA
dc.subjectКиївський університет св. Володимираuk_UA
dc.subjectбогемістикаuk_UA
dc.subjectполоністикаuk_UA
dc.subjectнацменознавствоuk_UA
dc.subjectYevhen Ryhlikuk_UA
dc.subjectNational Slavonic studiesuk_UA
dc.subjectthe first third of the twentieth centuryuk_UA
dc.subjectSaint Volodymyr Kyiv Universityuk_UA
dc.subjectBohemian studiesuk_UA
dc.subjectPolish studiesuk_UA
dc.subjectNational minorities studiesuk_UA
dc.titleСлавістика у науковій діяльності Євгена Рихліка (перша третина XX ст.)uk_UA
dc.title.alternativeSLAVONIC STUDIES IN THE SCIENTIFIC ACTIVITY OF YEVHEN RYHLIK (THE FIRST THIRD OF THE XX CENTURY)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2019. Вип. 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedoriv.pdf270,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.