Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21963
Title: Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження)
Other Titles: ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА КОНЦЕПТА «ВЕДЬМА» В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЯХ ВЛАДИМИРА ГНАТЮКА (к 150-летию со дня рождения)
LINGUOCULTURAL NATURE OF THE CONCEPT OF “WITCH” IN ETHNOGRAPHIC RECORDS OF VOLODYMYR HNATYUK (to the 150th anniversary of his birth)
Authors: Вільчинська, Тетяна Пилипівна
Бачинська, Галина Василівна
Вербовецька, Оксана Степанівна
Вільчинський, Олександр Казимирович
Bibliographic description (Ukraine): Лінгвокультурна природа концепту «відьма» в етнографічних записах Володимира Гнатюка (до 150-річчя від дня народження) / Т. П. Вільчинська та ін. // МОВА.  2021. № 35. С. 68-73.
Issue Date: 2021
Keywords: етнокультурний концепт
лінгвокультурна природа
етнографічні записи про демонологію
концепт «відьма»
концептуальний смисл
оцінна маркованість
фольклор
В. Гнатюк
этнокультурный концепт
лингвокультурная природа
этнографические записи о демонологии
концепт «ведьма»
концептуальный смысл
оценочная окрашенность
фольклор
В. Гнатю
ethnocultural concep
linguocultural nature
ethnographic records of demonolog
the concept of “witch”
conceptual meaning
evaluative labeling
folklore
V. Hnatyu
Abstract: . Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної лінгвістики — аналізу лінгвокультурної природи концептуальних одиниць в українській народно-мовній традиції. Метою запропонованої розвідки є визначення лінг вокультурної специфіки одного з важливих репрезентантів демонологічного простору, а саме етнокультурного са крально-хтонічного концепту «відьма», предметом дослідження — його семантико-аксіологічні особливості. Робота виконана на матеріалі етнографічних записів про демонологію В. Гнатюка. У результаті дослідження виявлено осно вні концептуальні смисли та аксіологічні характеристики аналізованого концепту. Встановлено, що концепт «відьма» в українській етнолінгвокультурі є полісемантичним, когнітивно багатогранним, більшою мірою негативно маркова ним. Висновки. Осмислення подібних мовно-ментальних величин посідає важливе місце в сучасній лінгвістиці, оскіль ки актуалізує подальші наукові зацікавлення сакрально-хтонічними концептами, представленими в етнографічних джерелах. Потужним матеріалом у цьому плані вважаємо записи про демонологію В. Гнатюка, які ще потребують ґрунтовного аналізу. Це можна визначити як перспективу подальших досліджень. Водночас поліаспектний опис укра їнського демонімікону може також стимулювати вивчення інших етнокультурних концептів у контексті ментальності і духовної культури українців.
Статья посвящена актуальной проблеме современной лингвистики — анализу лингвокультурной природы концептуальных единиц в украинской народно-языковой традиции. Её целью является определение лингвокультурной специфики одного из важных репрезентантов демонологического пространства: этнокультурного сакральнохтонического концепта «ведьма»; предметом исследования — его семантико-аксиологические особенности. Работа выполнена на материале этнографических записей о демонологии В. Гнатюка. В результате исследования выявлены основные концептуальные смыслы и аксиологические характеристики анализируемого концепта. Установлено, что концепт «ведьма» в украинской этнолингвокультуре является полисемантическим, когнитивно многогранным, в боль шей степени негативно окрашенным. Выводы. Осмысление подобных лингвоментальных категорий занимает важное место в современной лингвистике, поскольку актуализирует дальнейшую научную заинтересованность сакрально хтоническими концептами, представленными в этнографических источниках. Мощным материалом в этом плане считаем записи о демонологии В. Гнатюка, которые ещё нуждаются в основательном анализе, который можно указать в качестве перспективы дальнейших исследований. В то же время полиаспектное описание украинского демонимикона может также стимулировать изучение других этнокультурных концептов в контексте ментальности и духовной культуры.
The article is devoted to the actual problem of modern linguistics — the analysis of the linguistic and cultural nature of conceptual units in the Ukrainian folk language tradition. The purpose of the research is to determine the linguistic and cultural specifics of one of the important represen tatives of the demonological space, namely the ethnocultural sacral-chthonic concept of “witch”, the subject of research — its semantic and axiological features. The work is based on ethnographic re cords of the demonology of V. Hnatiuk. The main conceptual meanings and axiological characteristics of the analyzed concept are revealed. Conclusions. It is established that the concept of “witch” in the Ukrainian ethnolinguistic culture is polysemantic, cognitively multifaceted, more negatively marked. We state that the comprehension of such linguistic and mental quantities occupies an important place in modern linguistics, as it actualizes further scientific interests with sacred-chthonic concepts presented in ethnographic sources. We consider the records on V. Hnatyuk’s demonology to be a powerful material in this respect, which still need a thorough analysis. At the same time, the multifaceted description of the Ukrainian demonimicon can also stimulate the study of other ethnocultural concepts in the context of the mentality and spiritual culture of Ukrainians.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21963
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vil4unska.pdf156,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.