Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛісняк, Н. І.-
dc.date.accessioned2016-12-02T09:07:46Z-
dc.date.available2016-12-02T09:07:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationЛісняк, Н. І. Абстрактні поняття "добро і "зло" у лемківських піснях / Н. І. Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Е. Бялка, К. Гуща [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 44. – С. 41–45. – Бібліогр. в кінці ст.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6805-
dc.description.abstractУ статті розкриваються способи репрезентації абстрактних понять «добро» і «зло», описується їх вербалізація через словесне втілення, простежується їх емоційне насичення та образність. Джерельною базою наших студій стали відомі друковані збірники лемківських пісень. У народнопоетичній творчості лемків домінантою виступає спосіб опосередкованої маніфестації добра і зла, який полягає у тому, що усе позитивно оцінне – це добро, а усе негативно оцінне – зло. У статті зазначено, що поняття добра і зла своїми витоками сягають релігійних настанов, асоціативно пов’язаних з історією гріхопадіння. Поняття добра стосується позитивно конотованих сакральних образів, а поняття зла – негативно конотованих образів. З-поміж аналізованих пісенних текстів трапляються такі, що побудовані у формі моралізаторського навчання, життєвої мудрості, або як висновок-узагальнення. Морально-етичні категорії «добро» і «зло» є ідейним стрижнем усіх лемківських пісень.uk_UA
dc.description.abstractIn the article the ways of representation of abstract concepts «good» and «evil» are disclose, their verbalization by the verbal embodiment are described, their emotional saturation and figurativeness are traced. The source base our studies have become the known printed collections of Lemko songs. In the works of Lemko folk the way of the mediated demonstration of the good and evil acts as a dominant, it means the all that estimated positive – it's good and all negative evaluative – evil. It’s noted in the article the sources of concepts of good and evil reach to religions instructions, which are associatively connected with the history of the Fall. The concept of good relates to positively connoted sacral images, and the concept of evil – negatively connoted images. Among the analyzed texts there are songs that are built in the form of moralizing learning, wisdom or as summary-generalization. The moral and ethical categories of "good" and "evil" are the ideological core of all Lemko songs.uk_UA
dc.description.abstractВ статье раскрываются способы репрезентации абстрактных понятий «добро» и «зло», описывается их вербализация через словесное воплощение, прослеживается их эмоциональная насыщенность и образность. Источником наших исследований стали известные печатные сборники лемковских песен. В народнопоэтическом творчестве лемков доминантой является способ опосредованной манифестации добра и зла, который заключается в том, что все, что оценивается положительно – это добро, а все, что оценивается негативно, – зло. В статье указано, что понятия добра и зла своими истоками уходят в религиозные напутствия, ассоциативно связанные с историей грехопадения. Понятия добра касаются положительно коннотированных сакральных образов, а понятия зла – негативно коннотированных образов. Среди анализированных песенных текстов попадаются как построенные в форме морализаторского обучения, жизненной мудрости, так и в форме вывода-обобщения. Морально-этические категории «добро» и «зло» являются идейным стержнем всех лемковских песен.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЛітературознавство;-
dc.subjectвербалізатори понять «добро» і «зло»uk_UA
dc.subjectпозитивна, негативна оцінкаuk_UA
dc.subjectсемантикаuk_UA
dc.subjectлексемаuk_UA
dc.subjectпісенна моваuk_UA
dc.subjectконотованийuk_UA
dc.subjectметафоризаціяuk_UA
dc.subjectекспресіяuk_UA
dc.subjectантитезаuk_UA
dc.titleАбстрактні поняття «добро і «зло» у лемківських пісняхuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2016. Вип. 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisniak.pdf536,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.