Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8334
Title: Антропонімікон канадійських українців третьої хвилі імміграції (за романом У. Самчука "На твердій землі")
Other Titles: Антропонимикон канадских украинцев третьей волны иммиграции (по роману У. Самчука «На твердой земле»)
Anthroponymycon of Ukrainian Canadians in the third wave of immigration (based on Ulas Samchuk's novel «Na Tverdiy Zemli»)
Authors: Аркушин, Григорій
Bibliographic description (Ukraine): Аркушин, Г. Антропонімікон канадійських українців третьої хвилі імміграції (за романом У. Самчука "На твердій землі") / Григорій Аркушин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2017. – Вип. 1(27). – С. 8–12. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Канада
канадійський
імміграція
антропоніми
усічення
суфіксальне і лексико-семантичне словотворення
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: Проаналізовані імена та прізвища героїв роману У. Самчука «На твердій землі», що творили основу третьої хвилі імміграції українців у Канаді. Якщо більшість першої та другої хвиль становили західняки, то у третій були представники різних регіонів України, зокрема і Харківщини, як головні герої твору Павло та Лена. Оскільки серед переселенців ще були відсутні кровні та родинні зв’язки, то й їхні імена вжиті переважно в повній офіційній формі: із восьми найменувань чоловічого іменникá варіанти засвідчені лише від Михайло (Мишко, Михась та росіїзм Мішка), а із тринадцяти жіночого – варіанти Валя, Зіна, Оксанка, Катря, Катруся, Катрусенька, Маня, Оля, Лена, Леночка. Прізвища іммігрантів утворені переважно суфіксальним (Данилів, Коваленко, Сенишин, Семків) та лексико-семантичним (Бояр, Гуменний, Дуб, Лисий, Парфен, Спритна) способами і представляють усі регіони України.
Проанализированы имена и фамилии героев романа У. Самчука «На твердой земле», представляющие основание третьей волны иммиграции украинцев в Канаде. Если большинство первой и второй волн составляли «западники», то в третьей были представители разных регионов Украины, в том числе и Харьковщины, как главные герои произведения Павел и Лена. Поскольку среди переселенцев еще отсутствовали кровные и родственные связи, то и их имена преимущественно в полной официальной форме: с восьми мужских наименований варианты зафиксированны только от Михайло (Мишко, Михась и Мішка), а с тринадцати женских – варианты Валя, Зіна, Оксанка, Катря, Катруся, Катрусенька, Маня, Оля, Лена, Леночка. Фамилии иммигрантов образованы преимущественно суффиксальным (Данилів, Коваленко, Медик, Сенишин, Семків) и лексико-семантическим (Бояр, Гуменний, Дуб, Лисий, Парфен, Спритна) способами и представляют все регионы Украины.
The names and surnames of the characters in the novel «Na Tverdii Zemli» («On Solid Ground») by Ulas Samchuk that formed the majority of the third-wave Ukrainian immigrants to Canada have been analyzed. If westerners constituted the majority of the first- and the second-wave immigrants, the third wave was formed by representatives from different regions of Ukraine. In particular, the main characters Pavlo and Lena were the representatives of Kharkiv region. Since the immigrants were not related through consanguinity or affinity at that time, their names are used mainly in the full official form: out of eight male names used, only versions of the name Михайло occurred (Мишко, Михась and the Russianism Мішка), and out of thirteen female names, the names Валя, Зіна, Оксанка, Катря, Катруся, Катрусенька, Маня, Оля, Лена, Леночка occurred. Suffixation (Данилів, Коваленко, Медик, Сенишин, Семків) and lexico-semantic derivation (Бояр, Гуменний, Дуб, Лисий, Парфен, Спритна) have been found to be the prevailing ways of immigrants’ surnames formation. The surnames represent all regions of Ukraine.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8334
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2017. Вип. 1 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkushyn.pdf439,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.