Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10287
Title: Творчість Т. Шевченка в літературно-критичному дискурсі Б. Лепкого
Other Titles: T. Shevchenko's creativity in the literary-critical discourse of B. Lepky
Authors: Ткачук, Олександр Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук, О. М. Творчість Т. Шевченка в літературно-критичному дискурсі Б. Лепкого / О. М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. - 2017. - Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. - С. 251–261. - Бібліогр. наприкінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: поема
образ
композиція
біографія
ліро-епічний
poem
image
composition
biography and lyro-epic
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: У статті аналізується праця Б.Лепкого «Про життя і твори Тараса Шевченка» як вияв естетичних та суспільних поглядів автора. Висвітлюється прочитання Б.Лепким антиколоніального пафосу творів поета, його зауваження щодо композиції поем, висока оцінка майстерності образів та живописності поетичних картин та своєрідність інтерпретації відомих творів. Розглядаються особливості викладання форм біографії митців, використання джерел, авторські оцінки суспільно-політичного контексту творчості.
The article analyzes the work of B. Lepky "On the Life and Works of Taras Shevchenko" as an expression of the author's aesthetic and social views. It outlines B. Lepky's anticolonial pathos of the works of the poet, his observations on the composition of poems, the high appreciation of the skillful depiction of the images and the portrayal of poetic paintings and the peculiarity of the interpretation of famous works. There are also explored the peculiarities of the presentation of the forms of artist's biography, the use of sources and author's evaluations of the socio-political context of creativity.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10287
ISBN: 9-7425-09-6
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2017. Вип. 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22Tkachuk.pdf100,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.