Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10296
Название: Фраземіка творів Богдана Лепкого: загальномовна та індивідуально-авторська
Другие названия: Idiomatic expression of Bohdan Lepky's works: general language and individual-author's
Авторы: Бабій, І. М.
Ключевые слова: фразема
фраземіка
фразеологічна одиниця
трансформована фразема
ідіостиль
phraseology
phrasemic
phraseological unit
transformed phrasal
idiostyle
Дата публикации: 2017
Издательство: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Библиографическое описание: Бабій, І. М. Фраземіка творів Богдана Лепкого: загальномовна та індивідуально-авторська / І. М. Бабій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. - 2017. - Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. - С. 290–300. - Бібліогр. наприкінці ст.
Серия/номер: Літературознавство;
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена аналізу фраземіки як складника індивідуального стилю письменника. Предметом розгляду стали фразеологічні одиниці (ФО), виявлені в історичні повісті «Полтава» Богдана Лепкого. У статті проаналізовано семантику, структурно-граматичні ознаки та стилістичну роль ФО. Із врахуванням семантико-граматичного підходу виділено п’ять семантико-граматичних груп фразем: субстантивні, дієслівні, ад’єктивні, адвербіальні, інтер’єктивні, серед яких найбільше дієслівних і субстантивних. Виокремлено два граматико-структурні класи: ФО, організовані за моделлю словосполучення (сурядного чи підрядного) та ФО, оформлені як речення (прості чи складні). Численну групу фразем зі структурою речення складають прислів’я та приказки. Виявлено велику групу трансформованих фразем, які виникли в результаті заміни чи поширення компонентного складу ФО. У статті виокремлено численну групу індивідуально-авторських фразем. Простежено особливості функціонування загальномовної та індивідуально-авторської фраземіки у творах Богдана Лепкого. Виявлено оцінну та емоційно-експресивну роль ФО у художній мові письменника.
The article is dedicated to the analysis of idiomatic expression as a component of the individual style of the writer. Subject of consideration were phraseological units (PU), which function in the novel "Poltava" by Bogdan Lepky. The article analyzes semantics, structural and grammatical features and the stylistic role of the PU. Taking into account the semantic and grammatical approach, distinguish five semantic and grammatical groups of phrases are distinguished: substantive, verbal, adjective, adverbial, and interrelated, among which verb and substantive are the most. Two grammatical and structural classes are distinguished: PU, organized on the basis of the model of word-combination (coordinative or subordinate) and PU, are executed as sentences (simple or complex). The numerous group of idioms with sentence structure is proverb and sayings. Revealed a large group of transformed phrases which arose as a result of replacement or distribution of the component composition of the PU. The article outlines a large group of individual-authorial phrases. Peculiarities of the functioning of the general and individual-authorial phrasemics in the works of Bogdan Lepky are traced. In the article was revealed estimate and emotionally-expressive role of the PU in the artistic language of the writer.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10296
ISBN: 9-7425-09-6
Располагается в коллекциях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2017. Вип. 47

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
25Babiy.pdf101,62 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.