Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12439
Title: Корпоративна газета «Омріяні Вісті»: цільове призначення, тематика, візуалізація інформації
Other Titles: Корпоративная газета «Омрияни Висти» («Желанные Вести»): целевое назначение, тематика, визуализация информации
Corporate Newspaper «Omriyani Visti»: targetting, topics, visualization of information
Authors: Дащенко, Наталія Левківна
Стахурська, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Дащенко Н., Стахурська І. Корпоративна газета «Омріяні вісті»: цільове призначення, тематика, візуалізація інформації / Медіапростір. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 11. С. 3-14
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
Keywords: медіа
корпоративна газета
цільове призначення
читацька аудиторія
сільськогосподарська тематика
візуалізація інформації
медиа
корпоративная газета
целевое назначение
читательская аудитория
сельскохозяйственная тематика
визуализация информации
media
corporate newspaper
targeting
reader audience
agricultural topics
visualization of information
Abstract: У статті наголошено на зростанні популярності корпоративної преси та відомчих комплексних медіа у комунікаційних процесах в Україні. Здійснено комплексний аналіз медійної активності корпоративної газети «Омріяні Вісті» Агрохолдингу «МРІЯ». Шляхом опосередкованого напіввідкритого опитування (анкетування) читачів з’ясовано: відповідність зайнятій інформаційній ніші, орієнтованість на інформаційні потреби цільової аудиторії; особливості змістово-тематичної моделі та композиційно-графічних рішень видання. Текстові й ілюстративні матеріали відображають специфіку сільськогосподарської галузі, демонструють результати діяльності компанії, а також реалізують інші функції відомчого медіа. Доведено, що досліджувана корпоративна газета виконує своє призначення медійного інструмента переважно зовнішнього вектора інформування.
В статье отмечен рост популярности корпоративной прессы и ведомственных комплексных медиа в коммуникационных процессах в Украине. Осуществлен комплексный анализ медийной активности корпоративной газеты «Омрияни Висти» Агрохолдинга «МРИЯ». Путем опосредованного полуоткрытого опроса (анкетирования) читателей издания выяснено: соответствие занятой информационной нише, ориентированность на информационные потребности целевой аудитории; особенности содержательно-тематической модели и композиционно-графических решений издания. Текстовые и иллюстративные материалы отражают специфику сельскохозяйственной отрасли, демонстрируют результаты деятельности компании, а также реализуют другие функции ведомственного медиа. Доказано, что исследуемая корпоративная газета выполняет свое предназначение медийного инструмента преимущественно внешнего вектора информирования.
The article emphasized on the growing popularity of the corporate press and departmental integrated media in communication processes in Ukraine. A comprehensive analysis of the media activity of the corporate newspaper «Omriyani Visti» of «MRIYA Agro Holding» was carried out. The indirectly mediated semi-open questionnaire for readers the correspondence of the occupied information field, the focus on the information needs of the target audience and the features of the content-topic model and compositional-graphic solutions of the edition have been found out. Text and illustrative materials reflect the specifics of the agricultural sector, demonstrate the results of the company’s activity, as well as implement other functions of the departmental media. The investigated corporate newspaper was proved to fulfil its purpose of the media tool of the external information vector.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12439
Appears in Collections:Медіапростір. 2019. Вип. 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1Dashchenko_Stakhurska.pdf700,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.