Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12466
Title: Інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей
Other Titles: Интегрированное формирование иноязычной коммуникативной и методической компетентностей будущих преподавателей английского языка для экономических специальностей
Integrative Development of Foreign Language Communicative and Methodological Competences of Prospective Teachers of English for Economics
Authors: Скіба, Наталія Ярославівна
Bibliographic description (Ukraine): Скіба Н. Я. Інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 13.00.02 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 20 с.
Issue Date: 25-Apr-2019
Publisher: Вектор
Keywords: іншомовна комунікативна компетентність
методична компетентність
майбутні викладачі англійської мови для економічних спеціальностей
інтегроване формування
система вправ і завдань
иноязычная коммуникативная компетентность
методическая компетентность
будущие преподаватели английского языка для экономических специальностей
интегрированное формирование
система упражнений и заданий
foreign language communicative competence
methodological competence
prospective teachers of English for economics
integrative development
system of exercises and tasks
Abstract: У дисертації теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено методику інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей. Визначено сутність ключових понять дослідження. Уточнено структуру іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей, яка містить відповідні знання, навички, уміння. Обґрунтовано теоретико-методологічну основу для формування досліджуваних компетентностей, що базується на засадах компетентнісного, інтегрованого, комунікативно-діяльнісного та рефлективного підходів та загальнодидактичних (системної єдності, індивідуальності, суб’єктності) й методичних (комунікативності, ситуативності, новизни, паралельного формування знань, навичок та умінь, урахування навчальних потреб та інтересів студентів) принципах. Визначено предметний і процесуальний компоненти змісту інтегрованого формування досліджуваних компетентностей. Здійснено аналіз особливостей англомовного економічного та методичного дискурсів. Визначено критерії відбору текстового (автентичність, професійна спрямованість, зразковість, тематичність, актуальність інформації, методична цінність) та лексичного (сполучуваність, семантична цінність, стилістична відповідність, частотність, професійна спрямованість) матеріалів. Виділено три етапи інтегрованого формування досліджуваних компетентностей. Відповідно до визначених етапів створено інтегровану систему вправ та завдань, яка включає шість груп та п’ятнадцять підгруп. Сконструйовано лінгводидактичну модель інтегрованого формування у майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей іншомовної комунікативної та методичної компетентностей. Ефективність розробленої методики доведено експериментально. За результатами експерименту укладено відповідні методичні рекомендації.
В диссертации теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена методика интегрированного формирования иноязычной коммуникативной и методической компетентностей будущих преподавателей английского языка для экономических специальностей. Определена сущность ключевых понятий исследования. Уточнена структура иноязычной коммуникативной и методической компетентностей будущих преподавателей английского языка для экономических специальностей, которая содержит соответствующие знания, навыки, умения. Обоснованы теоретико-методологические предпосылки для формирования исследуемых компетентностей, которые базируются на компетентностом, интегрированном, коммуникативно-деятельностном и рефлексивным подходах, а также общедидактических (системного единства, индивидуальности, субъектности) и методических (коммуникативности, ситуативности, новизны, параллельного формирования знаний, навыков и умений, учета учебных потребностей и интересов студентов) принципах. Определены предметный и процессуальный компоненты содержания интегрированного формирования исследуемых компетентнтностей. Проанализированы особенности англоязычного экономического и методического дискурсов. Определены критерии отбора текстового (аутентичность, профессиональная направленность, образцовость, тематичность, актуальность информации, методическая ценность) и лексического (сочетаемость, семантическая ценность, стилистическое соответствие, частотность, профессиональная направленность) материалов. Выделены три этапа интегрированного формирования исследуемых компетентнтностей. Согласно определенным этапам, создана интегрированная система упражнений и заданий, которая включает шесть групп и пятнадцать подгрупп. Сконструирована лингводидактическая модель интегрированного формирования у будущих преподавателей английского языка для экономических специальностей иноязычной коммуникативной и методической компетентностей. Эффективность разработанной методики доказана экспериментально. По результатам эксперимента составлены соответствующие методические рекомендации.
The thesis deals with the problem of integrative development of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics. The essence and the structure of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics have been specified. The foreign language communicative competence comprises: linguistic (phonetic, lexical, grammatical), communicative, linguasociocultural, learning strategic competences and their components. The foreign language methodological competence includes: communicative-teaching, constructively-projective, organizational, research, analytical-evaluative, ICT, adaptive, motivational, reflexive competences and their components. It has been determined that the integrative development of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics relies on the competence, integrative, communicative activity-based and reflective approaches; general didactic (system unity, individuality, subjectivity) and methodical principles (communication, situativity, novelty, parallel formation of knowledge, skills and abilities, considering students’ learning needs and interests). The content of integrative development of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics has been outlined in two aspects: subject and procedural. The subject aspect covers: spheres, types and functional styles of professional communication of economists; nonverbal means of communication; prevailing communicative situations, communicative aims and intentions of economists; topics, problems, texts dealing with Economics; the roles and functions of teachers of English for Economics; situations of professional and methodological activities of teachers of English for Economics; goals of learning English for future professional and methodological activity; topics, problems, texts dealing with ESP teaching, particularly teaching English for Economics; linguistic (phonetic, lexical, grammatical, stylistic) and linguasociocultural material of professional communication of economists; learning (metacognitive, cognitive) and communicative strategies (compensatory, social, affective). The procedural aspect of the content encompases: communicative skills and abilities; methodological skills and abilities; skills to use linguistic and linguasociocultural material in professional communication of economists; abilities to interact in professional communication of economists; abilities to use learning (metacognitive, cognitive) and communicative strategies (compensatory, social, affective); exercises and tasks to develop those skills and abilities; relevant declarative and procedural knowledge. The material selection sources as well as material selection criteria for the integrative development of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics have been defined. The textual material selection criteria comprise: authenticity, professional orientation, exemplarity, topical correlation, relevance of information, methodological value. The lexical material selection criteria include: connectivity, semantic value, stylistic conformity, frequency, professional orientation. The following stages of the integrative development of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics have been determined: introductory (theoretical training), practical training and productive stage. According to the established stages, the integrative system of exercises and tasks (including 6 groups and 15 subgroups) has been elaborated. The suggested system has been described and samples of exercises and tasks from the outlined groups have been presented. The linguo-didactic model of integrative development of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics has been designed. The effectiveness of the suggested methodology and the validity of the formulated hypothesis have been proved experimentally. Based on theoretical study and the results of the conducted experiment, methodological recommendations concerning integrative development of foreign language communicative and methodological competences of prospective teachers of English for Economics have been compiled.
Description: Захист відбувся 31 травня 2019 р. об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань. Із дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12466
Appears in Collections:13.00.02 - Теорія та методика навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_skiba.pdf437,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.