Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12603
Title: Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури
Other Titles: Формирование англоязычной лексической компетентности в профессионально ориентированном письменном общении будущих специалистов по информационным технологиям в условиях магистратуры
Building Prospective IT Specialists’ English Lexical Competence in Professionally-Oriented Written Communication Within Master’s Programme
Authors: Шандра, Наталія Андріївна
Bibliographic description (Ukraine): Шандра Н. А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 13.00.02 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 22 с.
Issue Date: 29-May-2019
Publisher: Вектор
Keywords: англомовна лексична компетентність
професійно орієнтоване писемне спілкування
майбутні фахівці з інформаційних технологій
зміст формування компетентності
відбір матеріалу
підсистема вправ
алгоритм колективної підготовки писемного продукту
методичний експеримент
англоязычная лексическая компетентность
профессионально ориентированное письменное общени
будущие специалисты по информационным технологиям
содержание формирования компетентности
отбор материала
подсистема упражнений
алгоритм коллективной подготовки письменного продукта
методический эксперимент
English lexical competence
professionally-oriented written communication
IT specialists
content of building a competence
selection of material
subsystem of exercises
algorithm of collaborative preparation of a written product
methodological experiment
Abstract: У дисертації теоретично обґрунтувано й експериментально перевірено ефективність методики формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури. Визначено сутність та уточнено структуру англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій, компонентами якої є: знання, навички, уміння, усвідомленість. Висвітлено сучасні підходи (компетентнісний, комунікативно-когнітивний, комунікативно-діяльнісний, соціокогнітивний, особистісно орієнтований та інтегрований) та принципи, на яких ґрунтується процес формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій (активності, міцності, опори на лексичні правила, варіативності, ефективного письма та занурення у ситуації професійно орієнтованого писемного спілкування). Обґрунтовано зміст формування цільової компетентності, визначений у предметному і процесуальному аспектах та етапи її формування: рецептивний, рецептивно-репродуктивний і продуктивний. Здійснено відбір матеріалу (текстів та лексичних одиниць) згідно з визначеними критеріями. Розроблено підсистему вправ, яка корелює з відповідними етапами і представлена трьома групами і шістьма підгрупами вправ. Розроблено і запропоновано алгоритм колективної підготовки писемного продукту. Ефективність запропонованої методики доведено експериментально. За результатами проведеного дослідження укладено методичні рекомендації.
В диссертации теоретически обоснована и экспериментально проверена эффективность методики формирования англоязычной лексической компетентности в профессионально ориентированном письменном общении будущих специалистов по информационным технологиям в условиях магистратуры. Определена сущность и уточнена структура англоязычной лексической компетентности в профессионально ориентированном письменном общении будущих специалистов по информационным технологиям, компонентами которой являются: знания, навыки, умения, осознанность. Освещены современные подходы (компетентностный, коммуникативно-когнитивный, коммуникативно-деятельностный, социокогнитивный, личностно ориентированный и интегрированный) и принципы, на которых основывается процесс формирования англоязычной лексической компетентности в профессионально ориентированном письменном общении будущих специалистов по информационным технологиям (активности, прочности, опоры на лексические правила, вариативности, эффективного письма и погружения в ситуации профессионально ориентированного письменного общения). Обосновано содержание формирования целевой компетентности, определенное в предметном и процессуальном аспектах и этапы ее формирования: рецептивный, рецептивно-репродуктивный и продуктивный. Осуществлен отбор материала (текстов и лексических единиц) по определенным критериям. Разработана подсистема упражнений, которая коррелирует с соответствующими этапами и представлена тремя группами и шестью подгруппами упражнений. Разработан и предложен алгоритм коллективной подготовки письменного продукта.
The thesis deals with problem of building English lexical competence in prospective IT specialists’ professionally-oriented written communication. The issues of building English lexical competence in prospective IT specialists’ professionally-oriented written communication in modern studies have been examined; the theoretical and methodological foundations of building English lexical competence professionally-oriented written communication of prospective IT specialists have been defined. The structure of building English lexical competence professionally-oriented written communication of prospective IT specialists has been specified and its components (lexical knowledge, receptive and productive lexical skills, lexical awareness, declarative and procedural knowledge of writing, writing skills and abilities, compensatory skills) have been highlighted. The immersion of students into the situation of professional written communication is realized by the means of problem solving, brainstorming, “share and win”. The effective use of problem solving requires the skills of learning time management and eliminations of distracters. The approaches to ensure methodological validation of building English lexical competence in professionally-oriented written communication of IT prospective specialists are the following ones: competence, communicative and cognitive, communicative and activity-based, socio-cognitive, personality-oriented and integrated ones. The process is grounded on the learning principles, namely initiative, firmness, reliance on lexical rules, variation, immersion into communicative situations of professionally-oriented written communication. The content of building IT prospective specialists’ English lexical competence in professionally-oriented written communication that includes objective and procedural aspects has been grounded. The components of objective aspects are linguo-pragmatic features of IT specialists’ written discourse, fields, kinds and functions of IT written communication, communicative aims and purposes, lexical knowledge of written form of a word, semantics, ability to have synonyms, antonyms, homonyms etc., stylistic and socio-linguistic connotations, syntactic and lexical combinatory, word formation, types of dictionaries, declarative knowledge of writing. topics, texts, lexical and grammatical material. The procedural aspect is represented by receptive and productive lexical skills, lexical awareness, procedural knowledge of writing, compensatory abilities. Professionally-oriented written texts and lexical units defined as selection units are processed according to the following criteria: authenticity, structural and stylistic reference, compliance with dominant communicative situations and genres of IT specialists’ professionally-oriented written communication, credibility of sources. The following stages of building English lexical competence in professionally-oriented written communication of IT prospective specialists have been determined: receptive, receptive and reproductive, productive ones. The elaborated subsystem of exercises for building English lexical competence in professionally-oriented written communication of prospective IT specialists consists of three groups and six subgroups which correlate with the aforementioned stages. The suggested subsystem of exercises for building prospective IT specialists’ English lexical competence in professionally-oriented written communication is described and the samples of exercises from the outlined groups are presented. The algorithm of collaborative preparation of a written product has been elaborated and suggested. The effectiveness of the developed methodology of building English lexical competence in professionally-oriented written communication of prospective IT specialists has been proved and validated experimentally. Based on theoretical study and the findings resulted from the experimental validation, the recommendations for English language teachers have been compiled.
Description: Захист відбувся 1 липня 2019 р. об 11 год на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань. Із дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12603
Appears in Collections:13.00.02 - Теорія та методика навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Shandra.pdf657,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.