Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12613
Title: Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи
Other Titles: Формирование у будущих фармацевтов англоязычной лексической компетентности в чтении и говорении в процессе самостоятельной работы
Development of prospective pharmacists’ English lexical competence in reading and speaking through self-directed study
Authors: Томашевська, Агнесса Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Томашевська А. Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 13.00.02 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 20 с.
Issue Date: 31-May-2019
Publisher: Вектор
Keywords: англомовна лексична компетентність в читанні
англомовна лексична компетентність в говорінні
майбутні фармацевти
самостійна робота
автономія
підсистема вправ
лексичні одиниці
фахові тексти
англоязычная лексическая компетентность в чтении
англоязычная лексическая компетентность в говорении
будущие фармацевты
самостоятельная работа
автономия
профессиональные тексты
подсистема упражнений
лексические единицы
English lexical competence in reading
English lexical competence in speaking
prospective pharmacists
self-directed study
autonomy
subsystem of exercises
lexical units
professional texts
Abstract: У дисертації теоретично обґрунтовано й розроблено методику формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи. Проаналізовано сучасний стан проблеми, досліджено психологічні передумови формування іншомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні, виявлено лінгвістичні особливості англійської мови фармації, фармацевтичної лексики та специфіку організації самостійної роботи майбутніх фармацевтів із формування англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні. Визначено одиниці навчального матеріалу – професійно орієнтовані тексти (навчальна стаття з підручника, інструкція до застосування лікарських засобів), а також лексичні одиниці сфери фармакології та обґрунтовано критерії їх відбору. Відібрані терміни розділено на три типологічні групи за критерієм подібності графічної форми в англійській, латинській, українській мовах. Уточнено етапи формування англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні, запропоновано підсистему вправ, у якій ураховано методичну типологію англомовної фармацевтичної лексики, та модель формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи. Шляхом експериментального навчання доведено ефективність методики та доцільність реалізації відносно жорсткого управління самостійною роботою студентів. Укладено методичні рекомендації для викладачів щодо формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи.
В диссертации теоретически обоснована и разработана методика формирования у будущих фармацевтов англоязычной лексической компетентности в чтении и говорении в процессе самостоятельной работы. Проанализировано современное состояние проблемы, исследованы психологические предпосылки формирования иноязычной лексической компетентности в чтении и говорении, выявлены лингвистические особенности английского языка фармации, фармацевтической лексики и специфика организации самостоятельной работы будущих фармацевтов по формированию англоязычной лексической компетентности в чтении и говорении. Определены единицы учебного материала – профессиональные тексты (статья из учебника, инструкция по использованию лекарственных средств), а также лексические единицы сферы фармакологии и обоснованы критерии их отбора. Отобранные термины распределены на три типологические группы по критериям соответствия графической формы в английском, латинском и украинском языках. Конкретизированы этапы формирования англоязычной лексической компетентности в чтении и говорении, предложена подсистема упражнений, в которой учтена методическая типология англоязычной фармацевтической лексики, и модель формирования у будущих фармацевтов англоязычной лексической компетентности в чтении и говорении в процессе самостоятельной работы. Путем экспериментального обучения доказана эффективность методики и целесообразность реализации относительно жесткого управления самостоятельной работой студентов. Разработаны методические рекомендации для преподавателей по формированию у будущих фармацевтов англоязычной лексической компетентности в чтении и говорении в процессе самостоятельной работы.
The dissertation theoretically establishes and develops the methodology of the English language lexical competence formation in reading and speaking through self-directed study of prospective pharmacists. The paper analyzes the current state of the problem, studies psychological preconditions for the development of foreign lexical competence in reading and speaking (ensuring students’ cognitive activity, their awareness of the professional importance of tasks, concentration on voluntary memorization, the use of effective memorization strategies, the organization of systematic revision and the encouragement of students to revise independently, systematic supply of new lexical units and their processing, ensuring proper practice for intensive and regular use of new lexical units in speech, the application of exercises aimed at classification, grouping, use of graphic aids). Linguistic peculiarities of the English language of pharmacy and pharmaceutical vocabulary, as well as the specifics of the organization of prospective pharmacists’ self-directed study in English language lexical competence formation in reading and speaking (creating conditions for the development of students’ autonomy, the implementation of different types of self-study, the use of appropriate means, constant feedback concerning outcomes, encouraging students’ self- and peer-evaluation of outcomes) have been identified. Conceptual ideas of the research are represented by the core principles of communicative-cognitive, reflexive and integrated approaches. The units of material selection for the development of prospective pharmacists’ English lexical competence in reading and speaking through self-directed study (professionally oriented texts (educational article in the textbook, patient information leaflet (PIL)), as well as lexical units have been determined. The criteria for texts selection are defined as following: authenticity (conditional authenticity), topicality, informational content, frequency of usage of selected lexical units, availability and feasibility, the scope of the text. Selection criteria for lexical units are the following: use and frequency, topicality, functionality, availability of the equivalent in Latin, consideration of the professional sphere of communication. Selected terms are divided into three typological groups according to the criterion of graphic form similarity in the English, Latin, and Ukrainian languages: lexical units, similar in graphic form and having the same lexical meaning in three languages; lexical units, similar in graphic form in two languages (English and Latin or English and Ukrainian) and the same in meaning, or which have similar components in the three languages that help to understand or memorize them; lexical units, differing in graphic form in three languages, but having the same meaning. The stages of the formation of English language lexical competence in reading and speaking (the familiarization stage, which involves familiarization with new lexical units, demonstration of the lexical units usage peculiarities, as well as familiarization with the main strategies; the training stage aimed at automation of students’ actions when dealing with new lexical units on the level of words, word combinations, sentences, clauses; the application stage that provides activation of students' actions as regards to new lexical units at the text level) have been grounded. The subsystem of exercises, which takes into account the methodological typology of the English language pharmaceutical lexis, has been developed. It concludes on the possibility of a certain compression of particular subgroups of exercises focusing on lexical units, which do not cause any difficulty in mastering (the first and partly the second typological groups). The model of the development of prospective pharmacists’ English lexical competence in reading and speaking through self-directed study has been built. The obtained results through experimental studies prove the effectiveness of the suggested methodology and its implementation feasibility in relation to a rigid management of students’ independent study. Recommendations for university lecturers concerning the development of prospective pharmacists’ English lexical competence in reading and speaking through self-directed study have been presented.
Description: Захист відбувся 2 липня 2019 р. о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань. Із дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12613
Appears in Collections:13.00.02 - Теорія та методика навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Tomashevska.pdf568,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.