Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12862
Title: Використання запитань під час ведення нестандартного радіообміну англійською мовою
Other Titles: Использование вопросов при ведении нестандартного радиообмена на английском языке
Authors: Підлубна, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): Підлубна О . Використання запитань під час ведення нестандартного радіообміну англійською мовою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. Вип. І (29). C. 61-65
Issue Date: 2018
Publisher: Осадца Ю. В.
Keywords: питання
ведення радіообміну
непрямі запитання
пошук інформації
авіафахівець
перевірка інформації
підтвердження інформації
стандартна фразеологія радіообміну
вопросы
ведение радиообмена
косвенные вопросы
поиск информации
авиаспециалист
проверка информации
подтверждение информации
стандартная фразеология радиообмена
questions
radiotelephony
indirect questions
information-seeking
aviation specialist
information-checking
information-clarifying
standard radiotelephony phraseology
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: Статтю присвячено дослідженню використання запитань англомовного дискурсу радіообміну. Незважаючи на те, що запитання не є частиною стандартної фразеології, існує потреба в особистій взаємодії пілота та диспетчера. В умовах нестандартного радіообміну саме використання лексики та граматичних конструкцій, які не притаманні стандартній фразеології, здатне заповнювати прогалини у спілкуванні. Різноманітні фактори спричиняють використання запитань під час ведення радіообміну. У статті виокремлені три групи питань, які шукають інформацію, отримують роз'яснення або перевіряють точність інформації, наданої попереднім мовцем. Запитання є інтерактивним інструментом негайного вирішення проблем, що дозволяє учасникам спілкування терміново відновити непорозуміння. Представлено чотири типи запитань, а також непрямі питання, які використовують лише питальну інтонацію, що застосовуються для задоволення потреб мовця в конкретній ситуації. Стаття підкреслює необхідність розширення підготовки фахівців цивільної авіації в оволодінні нестандартною фразеологією та загальною англійською мовою для можливості інтерпретувати несподівану розмовну мову диспетчера або пілота.
Статья посвящена исследованию использования вопросов англоязычного дискурса радиообмена. Несмотря на то, что вопрос не является частью стандартной фразеологии, существует потребность в личностном взаимодействии пилота и диспетчера. В условиях нестандартного радиообмена именно использование лексики и грамматических конструкций, которые не присущи стандартной фразеологии, способно заполнять пробелы в общении. Различные факторы вызывают использование вопросов при ведении радиообмена. В статье выделены три группы вопросов, которые ищут информацию, получают разъяснения или проверяют точность информации, предоставленной предыдущим говорящим. Вопрос является интерактивным инструментом немедленного решения проблем, позволяет участникам общения срочно восстановить недоразумение. Представлены четыре типа вопросов, а также косвенные вопросы, которые используют только вопросительную интонацию, применяемые для удовлетворения потребностей говорящего в конкретной ситуации. Статья подчеркивает необходимость расширения подготовки специалистов гражданской авиации в овладении нестандартной фразеологией и общим английским языком для возможности интерпретировать неожиданный разговорный язык диспетчера или пилота.
The article deals with using questions in English radiotelephony discourse. Although the question is not part of the standard phraseology, there is a need for personal interaction between the pilot and the controller. Using vocabulary and grammatical structure that are not inherited in standard phraseology during non-standard radiotelephony allows avoiding misunderstanding and fill gaps in communication. Various factors lead to the use of questions during radiotelephony, the article identifies three groups of questions that seek information, receive clarifications, or verify the accuracy of the information provided by the previous speaker. The question is an interactive tool for immediate problem solving that allows participants to converse promptly to rectify misunderstandings. Four types of questions are mentioned, as well as indirect questions, which use only questioning intonation/ their main purpose is to meet the speaker's needs in a particular situation. The article underscores the need for more training in non-standard phraseology and plain language as effective means for aviation communication. There are implications for training aviation professionals, regarding how to interpret unexpected but more conversational language from a controller or pilot.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12862
ISBN: 978-966-7425-97-5
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2018. Вип. 1 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12Pidlubna.pdf84,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.