Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13245
Название: Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області
Другие названия: TERRITORIAL ORGANIZATION OF HEALTH AND WELLNESS TOURISM IN TERNOPIL REGION
Авторы: Кузишин, Андрій Васильович
Галицька, І. Б.
Библиографическое описание: Кузишин А. В., Галицька І. Б. Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. Херсон, 2019. Вип. 10. С. 180–186.
Дата публикации: 2019
Ключевые слова: Тернопільська область
лікувальний туризм
оздоровчий туризм
центри лікувально-оздоровчої рекреації
територіальна організація лікувально-оздоровчого туризму
спеціалізації центів лікувально-оздоровчої рекреації
Ternopil region
therapeutic tourism
health tourism
treatment and recreational centers
territorial organization of medical and health tourism
specialization of treatment and recreational centers
Краткий осмотр (реферат): Наш дослідницький підхід ґрунтується на переконаннях, що туристична сфера сьогодні відзначається багатовекторністю розвитку та формуванням нових напрямків, які потребують відповідної оцінки. Для визначення певних напрямків туризму на рівні профільних світових організації ставиться питання уніфікації базових термінів та їх похідних, що мають узгодити різні національні позиції. Із цієї позиції актуальним видається популяризація сучасних досліджень ЮНВТО та ЄТК у даному напрямку. Сьогодні одним із трендових напрямків туризму варто вважати лікувально-оздоровчий туризм, який має давні традиції в Європі та відповідну ресурсну базу в регіонах України. Актуальною проблематикою сучасних досліджень варто вважати вивчення стану функціонування лікувально-оздоровчого туризму на рівні обласних регіонів, в яких цей напрямок туризму не вважається профільним. Інструментом вивчення є оцінка статистичних показників завантаженості відповідних установ упродовж 2000–2016 рр., а також аналіз потенційних можливостей відповідних ядер лікувально-оздоровчої рекреації. Наявна ресурсна база не має достатнього використання та відзначається низькою інфраструктурною забезпеченістю. У дослідженні проаналізовано потенційні напрямки лікування та оздоровлення, які надаються такими центрами, але водночас відзначається низька інформативність щодо діяльності інших закладів оздоровлення (санаторії-профілакторії, бази відпочинку, дитячі санаторії тощо), їх місткості та потенційних можливостей щодо прийому рекреантів. Також актуальним питанням є модернізація наявних закладів оздоровлення з метою приведення їх до європейських стандартів та відповідного зростання відвідувачів. У вигляді діаграм проаналізовано динаміку зацікавленості лікувально-оздоровчим напрямком у Тернопільській області. Проведені дослідження утверджують думку, що лікувально-оздоровчий туризм є перспективним напрямком розвитку туризму в області, чому сприяють наявні лікувальні ресурси та природні умови, які близькі за своїми показниками до провідних обласних регіонів України за розвитком лікувально-оздоровчого туризму.
Our research approach is based on the convictions that the tourism sector today is characterized by a multi-vector development and the formation of new areas that need to be evaluated accordingly. To determine certain areas of tourism at the level of profile world organizations, the question of unification of the basic terms and their derivatives arrises, which are supposed to coordinate different national positions. From this points, it is relevant to popularize the modern studies of UNWTO and ETC in this area. Today one of the trend areas of tourism should be considered health-therapeutic tourism, which has long-standing tradition in Europe and the corresponding resource base in the regions of Ukraine. The current issue of modern research should be considered studying the state of health-therapeutic tourism functioning of at the level of regional areas, where this direction of tourism is not considered profile. The tool of study is the assessment of the statistical indicators of occupancy of the corresponding institutions during 2000-2016, as well as an analysis of the potential capabilities of the respective nuclei of healththerapeutic recreation. The existing resource base is not sufficiently used and is characterized by low infrastructure availability. The study analyzed the potential directions of treatment and recreation provided by such centers, but at the same time, there is a low informativeness about the activities of other health facilities (sanatoria-preventorium, recreation centers, children’s sanatoria, etc.), their capacity and potential for reception of tourists. Also, the current issue is the modernization of existing healththerapeutic facilities in order to bring them to European standards and the corresponding growth of visitors. The diagrams analyze the dynamics of interest to the therapeutic area in the Ternopil region. The conducted researches confirm the opinion that health-therapeutic tourism is a promising direction of tourism development in the region, which is facilitated by available medical resources and natural conditions, which are similar in their indicators to the leading regional areas of Ukraine with the development of health-therapeutic tourism.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13245
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Kuzyshyn_Halytska.pdf274,79 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.