Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13442
Title: CROSSMEDIA AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN TRAINING THE HUMANITIES STUDENTS IN HIGHER SCHOOL
Other Titles: Кросмедійність як інноваційна технологія підготовки фахівців гуманітарного профілю у вищому закладі освіти
Кросмедийнисть как инновационная технология подготовки специалистов гуманитарного профиля в высшем учебном заведении
Authors: Synorub, H. P.
Nestayko, I. M.
Poplavska, I. V.
Medynska, O. Ya.
Poplavska, N. M.
Bibliographic description (Ukraine): CROSSMEDIA AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN TRAINING THE HUMANITIES STUDENTS IN HIGHER SCHOOL / H. P. Synorub et. al. // Information technologies and learning tools. Kyiv, 2019. Vol. 70, № 2. P. 257–261.
Issue Date: 2019
Keywords: cross-media
cross-media technologies
cross-media cooperation
cross-media product
innovations
didactic space
innovative technologies in education
modernization of education
кросмедіа
кросмедійні технології
кросмедійна співпраця
кросмедійний продукт
інновації
дидактичний простір
новітні технології в навчанні
модернізація освіти
кроссмедиа
кроссмедийные технологии
кроссмедийное сотрудничество
кроссмедийный продукт
инновации
технологическое пространство
новейшие технологии в обучении
модернизация образования
Abstract: This article is dedicated to one of the essential problems of improvement of the quality of education in the higher educational institutions in Ukraine nowadays that is the introduction of crossmedia into the educational process. In the article, based on the author's own experience, the essential characteristics of the cross-media, the importance of the formation of cross-media competencies in the Humanities graduates are disclosed and the effectiveness of the introduction of cross-media as an innovative technology in their training is analysed. The peculiarities of transformation and modernization of the modern didactic space are described, Ukrainian and foreign scientific and methodological works on the problem of the introduction of cross-media technologies into the educational process are reviewed, the theoretical aspects of thi problem are studied, preferable sources of information and most popular platforms among students based on content analysis of ethnocentric questionnaire (hand delivered questionnaire) are revealed. An emphasis is made on the necessity to conduct media education in formal, informal and accidental ways, which lead to th formation of one’s own media product in the sphere of one’s personal interests. The author also paid special attention to the package of licensed programmes such as AdobeAudition, InDesign, Photoshop, AdobePremiere for the production of the multimedia content of high quality. On the basis of the new technological equipment the students who obtain higher education have an opportunity to realise their students’ media projects and create the journalist content in such forms as: printed production with the on-line version, video- and audiopodcasts, infographics, videoconnection, webinars etc. The effectiveness of the student-centered attitude in the educational process that motivates the future specialists to self-knowledge, selfdevelopment and self-education is substantiated. It is proved that the introduction of such technologies affects the modernization of the educational process in the higher education institution, provides the maximum approximation of education to the conditions of the future career.
Ця стаття присвячена одній із найважливіших проблем покращення якості освіти у вищих навчальних закладах України в даний час, а саме - впровадженню кросмедіа у навчальний процес. У статті на основі власного досвіду автора розкрито істотні характеристики крос-медіа, важливість формування крос-медійних компетенцій у випускників гуманітарних наук та ефективність впровадження крос-медіа як інноваційної технології в їх навчанні аналізується. Описано особливості трансформації та модернізації сучасного дидактичного простору, розглянуто українські та зарубіжні науково-методичні роботи з проблеми впровадження крос-медіа-технологій у навчальний процес, вивчено теоретичні аспекти цієї проблеми, переважні джерела розкрито інформацію та найпопулярніші платформи серед студентів на основі контент-аналізу етноцентричної анкети (вручну поставленої анкети). Акцентовано увагу на необхідності проведення медіаосвіти формально, неформально та випадково, що призводить до формування власного медіапродукту у сфері особистих інтересів. Автор також звернув особливу увагу на пакет ліцензованих програм, таких як AdobeAudition, InDesign, Photoshop, AdobePremiere для виготовлення високоякісного мультимедійного контенту. На основі нового технологічного обладнання студенти, які здобувають вищу освіту, мають можливість реалізувати медіа-проекти своїх студентів та створювати журналістський контент у таких формах, як: друкована продукція з он-лайн версією, відео- та аудіо-подкасти, Інфографіка, відеозв'язок, вебінари тощо. Обґрунтована ефективність ставлення, орієнтованого на студентів, у навчальному процесі, що мотивує майбутніх фахівців до самопізнання, саморозвитку та самоосвіти. Доведено, що впровадження таких технологій впливає на модернізацію навчального процесу у вищому навчальному закладі, забезпечує максимальне наближення освіти до умов майбутньої кар’єри.
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем повышения качества образования в высших учебных заведениях Украины на сегодняшний день - внедрению кросс-медиа в образовательный процесс. В статье на основе собственного опыта автора раскрываются сущностные характеристики кросс-медиа, важность формирования кросс-медиа-компетенций у выпускников гуманитарных специальностей и эффективность внедрения кросс-медиа как инновационной технологии. в их обучении анализируется. Описаны особенности трансформации и модернизации современного дидактического пространства, рассмотрены украинские и зарубежные научно-методические работы по проблеме внедрения кросс-медийных технологий в образовательный процесс, изучены теоретические аспекты этой проблемы, предпочтительные источники. информации и наиболее популярных среди студентов платформ на основе контент-анализа этноцентрической анкеты (анкетная анкета). Акцент делается на необходимости проводить медиаобразование формальным, неформальным и случайным образом, что приводит к формированию собственного медиапродукта в сфере личных интересов. Автор также обратил особое внимание на пакет лицензионных программ, таких как AdobeAudition, InDesign, Photoshop, AdobePremiere для производства мультимедийного контента высокого качества. На основе нового технологического оборудования студенты, которые получают высшее образование, имеют возможность реализовывать медиа-проекты своих студентов и создавать журналистский контент в таких формах, как: печатная продукция с онлайновой версией, видео- и аудиоподкасты, инфографика, видеосвязь, вебинары и т. д. Обоснована эффективность ориентированного на студента отношения в образовательном процессе, который мотивирует будущих специалистов к самопознанию, саморазвитию и самообразованию. Доказано, что внедрение таких технологий влияет на модернизацию образовательного процесса в вузе, обеспечивает максимальное приближение образования к условиям будущей карьеры.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13442
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Статті (міжфакультетні)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nestajko_Crossmedia.pdf983,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.