Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13476
Title: Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання
Other Titles: Методика применения информационно-коммуникационных технологий в подготовке к проектной деятельности будущих учителей трудового обучения
METHODS OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PREPARING FUTURE CRAFT AND TECHNOLOGY TEACHERS FOR PROJECT ACTIVITIES
Authors: Бойчук, Віталій Миколайович
Горбатюк, Роман Михайлович
Кучер, Світлана Леонідівна
Bibliographic description (Ukraine): Бойчук В. М., Горбатюк Р. М., Кучер С. Л. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання // Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, 2019. Т. 71, n. 3. С. 137–153.
Issue Date: 2019
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
проектна діяльність
учителі трудового навчання та технологій
засоби комунікації
зворотний зв’язок
информационно-коммуникационные технологии
проектная деятельность
учителя трудового обучения и технологий
средства коммуникации
обратная связь
information and communication technologies
project activities
craft and technology teachers
communication media
feedback
Abstract: Окреслено шляхи розв’язання проблеми використання сучасних інформаційно- комунікаційних технологій на різних етапах проектної діяльності студентів спеціальності «014.10. Середня освіта. Трудове навчання та технології». Предметна специфіка професійної діяльності вчителів трудового навчання дає можливість користуватися засобами сучасної комунікації на різних етапах виконання творчих проектів, поєднуючи технічні засоби з новітніми освітніми технологіями. Висвітлено методичні особливості застосування ІКТ під час пошуку інформації, розробки проекту, його оцінювання та самооцінювання. Запропоновано варіанти доцільного застосування загальнодоступних комп’ютерних програм і засобів комунікації з метою підвищення професіоналізму виконання проектів студентами, оптимізації зворотного зв’язку між суб’єктами освітнього процесу, інноваційного підходу у виконанні комплексних завдань. Оволодіння інструментальними художньо-технічними програмними засобами має стати підґрунтям методичної системи навчання в педагогічному університеті. Вони формують основу інформаційно-технологічної та художньо-графічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання і є базою для розвитку здатності особистості до професійної діяльності, дозволяють в подальшому вчителю професійно використовувати опановані комп’ютерні ресурси в педагогічній і художньо-творчій діяльності Доведено, що навчання майбутніх учителів трудового навчання є ефективним на основі ІКТ (мови програмування, готові програмні продукти, пакет програм Microsoft Office, хмарні сервіси, Інтернет-ресурси, WEB-сайт), упроваджених в освітній процес спеціальних (конструювання і моделювання одягу, дизайн одягу) і психолого-педагогічних (методика профільного навчання; теорія і методика навчання технологій; методика виховної роботи) дисциплін як на бакалаврському, так і на магістерському рівні.
Определены пути решения проблемы использования современных информационно-коммуникационных технологий на различных этапах проектной деятельности студентов. Предметная специфика профессиональной деятельности учителей технологий дает возможность пользоваться средствами современной коммуникации на разных этапах выполнения творческих проектов, сочетая технические средства с новейшими образовательными технологиями. Освещены методические особенности применения ИКТ при поиске информации, разработке проекта, его оценки и самооценки. Предложены варианты целесообразного применения общедоступных компьютерных программ и средств коммуникации с целью повышения профессионализма исполнения проектов студентами, оптимизации обратной связи между преподавателем и субъектами обучения, инновационного подхода в выполнении комплексных задач. Овладение инструментальными художественно-техническими программными средствами должно стать основой методической системы обучения в педагогическом университете. Они формируют основу информационно-технологической и художественно-графической компетентности будущих учителей технологии и являются базой для развития способности личности к профессиональной деятельности, позволяют в дальнейшем учителю технологий профессионально использовать освоеные компьютерные ресурсы в педагогической и художественно-творческой деятельности. Доказано, что обучение будущих учителей технологий является эффективным на основе ИКТ (языки программирования, готовые программные продукты, пакет программ Microsoft Office, облачные сервисы, Интернет- ресурсы WEB-сайт), введенных в образовательный процесс специальных (конструирование и моделирование одежды, дизайн одежды) и психолого-педагогических (методика профильного обучения, теория и методика обучения технологий, методика воспитательной работы) дисциплин.
The ways of solving the problem of using modern information and communication technologies at different stages of project activity of students are outlined. The specific feature of the professional activity of craft and technology teachers enables the use of modern communication tools at different stages of creative projects, combining technical means with the latest educational technologies. The methodical features of ICT application during information search, project development, evaluation and self-evaluation are highlighted. The variants of expedient application of public computer programs and means of communication with the purpose to increase the professionalism of projects execution by students, optimization of feedback between the teacher and subjects of training, innovative approach in the implementation of complex tasks are offered.The mastery of instrumental artistic and technical software should become a base for the methodical system of teaching at the Pedagogical University. They form the basis of information technology and artistic and graphic competence of future technology teachers and is the basis for the development of the person's ability to professional activity, allowing the future teacher of technology to professionally use the mastered computer resources in pedagogical and artistic and creative activities. It has been proved that the training of future technology teachers is effective on the basis of ICT (programming language, ready-made software products, Microsoft Office software package, cloud services, Internet resources, WEB-site), implemented in the educational process of special (designing and modeling of clothing, design of clothing ) and psychological and pedagogical (the method of profile education, the theory and methodology of teaching technology, the method of educational work) disciplines.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13476
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boichuk_Horbatiuk_Kucher.pdf511,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.