Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13604
Title: HYBRID COURSES IN A FOREIGN LANGUAGE AND CULTURE FOR PHILOLOGY STUDENTS
Other Titles: Гібридні навчальні курси з іноземної мови та культури для студентів філологічних факультетів
Гибридные учебные курсы по иностранному языку и культуре для студентов филологических факультетов
Authors: Zadorozhna, Iryna P.
Klymenko, Anatolii O.
Quam, Philip
Bibliographic description (Ukraine): Zadorozhna I. P., Klymenko A. O., Quam Ph Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students // Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, 2019. Vol. 71, № 3. С. 169–182.
Issue Date: 2019
Keywords: online learning
hybrid education
digital hybrid course
ICT in foreign language and culture teaching
навчання онлайн
змішане навчання
гібридний навчальний курс
ІКТ у викладанні іноземної мови і культури
обучение онлайн
смешанное обучение
гибридный учебный курс
ИКТ в преподавании иностранного языка и культуры
Abstract: Face-to-Face learning is known to involve sessions occurring in traditional classroom settings during the required meeting times. The use of ICT in the given environment is optional and purely supplementary. Online education incorporates a range of asynchronous and synchronous activities to be done by students and teachers not being tied to a strict schedule or same location all the time. Hybrid learning should be treated not only as an opportunity to replace certain portion of traditional in-class activities, but also as a way to make the most out of face-toface and online learning by its capability to meet the needs and purposes of a specific situation, as in the case with students from various countries, especially continents, studying the same course on- and off-line. It is a hybrid course, which to a big extent conforms to the dialectic unity of form and content in present circumstances, especially when it gets to learning foreign languages and cultures, by providing up-to-date educational content in various forms of interactive learning. The article presents the experience of organizing learning through a specially developed study course, which was run at educational institutions in Ukraine and the USA simultaneously within one academic year. The hybrid course is based on a number of approaches, namely: communicative approach (which focuses on learning language and culture through meaningful and real communication), reflective approach (that encourages students to analyze their experience, performance and change behaviour if necessary to improve the outcomes), integrated approach (providing a well-balanced program with extensive input as well as output and interaction practice, with a special focus on cultural issues). Besides main goals and tasks of the course, one of the ideas was to analyze the topical issues included in modules from points of view of both cultures (American and Ukrainian).
Традиційне навчання реалізується в умовах класно-урочної системи. Використання ІКТ за таких обставин є необов'язковим і зазвичай додатковим. Освіта онлайн включає ряд асинхронних та синхронних видів діяльності, які повинні виконувати студенти та викладачі, не обмежені чітким розкладом або ж постійним місцем проведення занять. Гібридне навчання слід трактувати не лише як можливість заміни певних традиційних видів діяльності на занятті, а й також як спосіб максимально використати потенціал традиційного та онлайн-навчання, що здатний задовольняти потреби та цілі конкретної ситуації, як у випадку із студентами з різних країн, континентів, котрі вивчають один і той же курс онлайн і офлайн. Саме гібридний курс значною мірою відповідає діалектичній єдності форми та змісту в сучасних умовах, особливо коли йдеться про вивчення іноземних мов та культур, шляхом забезпечення сучасного освітнього контенту в різноманітних формах інтерактивного навчання. У статті представлено досвід організації навчання через спеціально розроблений курс, який викладався у ЗВО України та США одночасно протягом навчального року. Гібридний курс ґрунтується на низці підходів, а саме: комунікативному підході (який зосереджується на вивченні мови та культури шляхом залучення значущих та реальних ситуацій спілкування), рефлексивному підході (що заохочує студентів аналізувати свій досвід і ефективність навчання та змінювати поведінку у випадку необхідності покращення результатів), інтегрованому підході (який забезпечує збалансованість програми, що передбачає оволодіння значущою інформацією та активне її використання в процесі взаємодії з особливим акцентом на питаннях культури). Окрім основних цілей та завдань курсу однією з ідей було проведення аналізу актуальних питань, що входять до модулів, з поглядів двох культур (американської та української).
Традиционное обучение реализуется в условиях классно-урочной системы. Использование ИКТ при этом является необязательным и обычно просто дополнительным. Образование онлайн включает ряд асинхронных и синхронных мероприятий, которые должны выполнять студенты и преподаватели, не будучи ограниченными строгим графиком или постоянным местом проведения занятий. Гибридное обучение следует рассматривать не только как возможность замены определенной части традиционной деятельности в классе, но также как способ максимально использовать потенциал традиционного и онлайн-обучения благодаря своим возможностям удовлетворять потребности и цели конкретной ситуации, как в случае со студентами разных стран, континентов, которые изучают один и тот же курс онлайн и оффлайн. Именно гибридный курс в значительной степени соответствует диалектическому единству формы и содержания в современных условиях, особенно когда речь идет об изучении иностранных языков и культур, путем обеспечения современного образовательного контента в различных формах интерактивного обучения. В статье представлен опыт организации обучения через специально разработанный курс, который преподавался в УВО Украины и США одновременно в течение учебного года. Гибридный курс основывается на ряде подходов, а именно: коммуникативном подходе (который сосредоточивается на изучении языка и культуры путeм использования значимых и реальных ситуаций общения), рефлексивном подходе (поощряющем студентов анализировать свой опыт и эффективность обучения, а также менять поведение в случае необходимости улучшения результатов), интегрированном подходе (обеспечивающем сбалансированность программы через овладение значимой информацией, а также активное еe использование в процессе взаимодействия с особым акцентом на вопросах культуры). Кроме основных целей и задач курса, одной из идей было проанализировать актуальные вопросы, включенные для изучения в модулях, с точек зрения двух культур (американской и украинской).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13604
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadorozhna_3.pdf559,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.