Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13665
Title: GENRE ANALYSIS STUDYING
Other Titles: NAUCZANIE Z ZAKRESU GATUNKU ANALIZY
Навчання жанрового аналізу
Authors: Hrycak, Natalia
Chorniy, Rayisa
Bibliographic description (Ukraine): Natalia Hrycak, Rayisa Chorniy GENRE ANALYSIS STUDYING // KELM. Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej, 2018. № 4 (24). P. 76-86.
Issue Date: 2018
Publisher: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej
Keywords: genre way of analyzing
comparative genre analysis
S. Pylypenko’s “A Fire Panic”
H. Böll’s “Stranger
Bear Word to the Spartans We...”
antiwar short stories
interview method
metoda analizy gatunku
analiza porównawcza gatunku
S. Pylypenko "Ognienna panika"
H. Böll "Przechodniu
powiedz Spar... antywojenne opowieści
metoda wywiadu
жанровий спосіб аналізу
компаративний жанровий аналіз
«Огнева паніка» С. Пилипенка
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» Г. Белля
антивоєнні оповідання
прийом інтерв'ю
Abstract: The present paper is focused on fiction genre way of analyzing as one of the important tools in the formation of professional competence in the system of pedagogical and philological education. Students’ understanding of a genre as a key literary criticism category helps a teacher realize the methods of comparative analysis of national literatures genres effectively. Comparative genre analysis is the conditional division of an integral fictional work into structural elements consideration of each component to find general fixed typological features and disclosure of original author’s national features. We have demonstrated genre way of analyzing on the base of short stories of S. Pylypenko’s “A Fire Panic” and H. Böll’s “Stranger, Bear Word to the Spartans We...”. The antiwar short stories of the Ukrainian and German writers eloquently represent S. Pylypenko’s and H. Böll’s works as they deal with the problems of “person and war”, “a person in a war”. Detail comparative analysis of Ukrainian and German artists of antiwar short stories let students enrich the authors’ individual genre features of short stories.
Artykuł jest poświęcony analizie gatunku utworu literackiego, jako jednego z najważniejszych narzędzi w kształceniu zawodowym przyszłych nauczycieli-filologów. Zrozumienie przez studentów gatunku, jako kluczowej kategorii krytyki literackiej pozwala przyszłemu nauczycielowi na skutecznie wdrażanie metody analizy porównawczej utworów z zakresu literatury narodowej czy światowej. Porównawcza analiza gatunku – to umowny podział całości utworu literackiego na elementy konstrukcyjne, analiza każdej oddzielnie wziętej jego części oraz we wzajemnych ich powiązaniach w celu odnalezienia ustalonych wspólnych cech typologicznych oraz wyjawienia oryginalnych autorskich cech przynależności narodowościowej. Na przykładzie opowiadań o tematyce antywojennej S. Pylypenko "Ognienna panika" oraz H. Bölla "Przechodniu, powiedz Spar... " za pomocą metody wywiadu pokazano zasadę realizacji analizy porównawczej gatunku utworu literackiego. Antywojenne opowieści S. Pylypenko, i H. Bölla prezentują autorską koncepcję – potępienie wojny, skupiając uwagę na problematyce "człowiek i wojna", "człowiek na wojnie", co zostało wymownie przedstawione w dziełach ukraińskiego i niemieckiego mistrzów sztuki słowa. Szczegółowa analiza porównawcza opowieści antywojennych ukraińskiego i niemieckiego pisarzy pozwala uwyraźnić indywidualne autorskie cechy gatunku opowiadania.
Стаття присвячена жанровому аналізу художнього твору як одного з важливих інструментів формування фахової підготовки майбутніх учителів-словесників. Розуміння студентами жанру як ключової категорії літературної критики допомагає вчителю ефективно реалізувати методи порівняльного аналізу творів національних літератур. Компаративний жанровий аналіз - це умовний поділ цілісного художнього твору на структурні елементи, розгляд кожного складника відокремлено і у взаємозв’язках, з метою знаходження загальних усталених типологічних ознак і виявлення оригінальних авторських національних рис. На прикладі антивоєнних оповідань С. Пилипенка «Огнева паніка» і Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» за допомогою прийому інтерв’ю проілюстровано принцип реалізації компаративного жанрового аналізу художнього твору. Антивоєнні оповідання С. Пилипенка, і Г. Белля репрезентують авторську концепцію – засудження війни, фокусуючи увагу на проблемах «людина і війна», «людина на війні», що красномовно представлено в творах українського та німецького майстрів художнього слова. Детальний порівняльний аналіз антивоєнних оповідань українського і німецького письменників дозволяє студентам увиразнити індивідуальні авторські жанрові риси оповідання.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13665
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chornii_Art_Poland_2018.pdf743,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.