Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13701
Title: Успішно орієнтовані вправи для розвитку мовленнєвої діяльності учнів
Other Titles: SUCCESS-ORIENTED EXERCISES FOR DEVELOPMENT OF SPEECH ACTIVITIES OF STUDENTS
Authors: Ломакович, Валентина Ярославівна
Bibliographic description (Ukraine): Ломакович В. Я. Успішно орієнтовані вправи для розвитку мовленнєвої діяльності учнів // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Серія : Педагогіка Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2019. Вип. 11. C. 57–68.
Issue Date: 2019
Publisher: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка
Keywords: система вправ
успішно орієнтована вправа
іншомовна комунікація
рецептивні вправи
рецептивно-репродуктивні вправи
щродуктивно-продуктивні вправи
комунікативні вправи
робота парами
особистісно-діяльнісний принцип
вправи із пропусками
system of exercises
successfully oriented exercise
foreign language communication
receptive exercises
receptive-reproductive exercises
reproductive and productive exercises
communicative exercises
work in pairs
person-activity principle
exercises with passes
Abstract: У статті розкрито роль успішно орієнтованих вправ на заняттях з німецької мови з метою підготовки до іншомовної комунікації учнів; визначено можливості їх використання у процесі вивчення іноземної мови; вказано шляхи та принципи їх успішної реалізації, зокрема особистісно-діяльнісний та принцип орієнтації на успіх при укладанні таких вправ. Автор, спираючись на теоретичні дослідження та практичний досвід, у статті описує доцільність застосування різних типів вправ, в основу яких Взято концепції, запропоновані сучасними німецькими методистами, при формуванні іншомовної комунікативної діяльності учнів, за умови, якщо вони орієнтовані на успіх і стають результативними. Аналіз методичної літератури з названого питання надав можливість визначити основні вимоги, які ставляться до вправ: комунікативну спрямованість; вмотивованість мовленнєвих дій студентів; створення навчально-комунікативних ситуацій у завданні до вправи; професійну спрямованість; культурологічну [соціокультурну) спрямованість. Визначено, що головним принципом в основі заняття іноземної мови має бути не принцип дефіциту, а принцип орієнтації на успіх, що є частиною професійної етики для кожного вчителя та є особливо Важливим для стійкої мотивації студентів. У статті представлено типологію вправ та їх критерії, які пропонують німецькі методисти: а) рецептивні вправи, які спрямовані на розуміння змісту прослуханого чи прочитаного тексту; б) репродуктивні, у яких учні продукують речення чи тексти за заданою умовою; в) продуктивні, які передбачають Виконання мовленнєвих комунікативних дій за допомогою уже набутих знань (цей тип вправ вони вважають перехідним між вправою та завданням); г) репродуктивно-продуктивні, в яких дається текстовий зразок, за допомогою якого потрібно утворити текст в усній чи письмовій формі. Другий тип вправ: а) комунікативні (відкриті), які дають можливість вибирати різні варіанти Відповіді; некомунікативні (закриті), у яких лише один варіант відповіді є Вірніш; напівкомунікативні (напів відкриті) пропонують значною мірою можливість вибору та варіанти, де є різні способи рішень. Третій тип вправ: а) вправи, спрямовані на розуміння змісту усного чи письмового тексту; б) вправи, спрямовані на вивчення мовних засобів і граматичних форм. Дослідницею встановлено передумови ефективного застосування вправ із пропусками; обґрунтовано важливість системи вправ як забезпечення організації процесу засвоєння, так і організації процесу навчання; конкретизовано недоцільність застосовування вправ із пропусками при формуванні мовленнєвих компетенцій, тренуванні граматичних правил, а їглкож обумовлено предмет їх спрямування, види робіт та форми їх виконання і перевірки, розроблено варіанти завдань до вправ, які є ефективними у формування іншомовної мовленнєвої діяльності.
The role of successfully oriented exercises on classes in the German language was developed in order to prepare students for foreign communication, the possibilities of their use in the process of studying a foreign language were determined. The author, based on theoretical studies and practical experience, describes the feasibility of using different types of exercises, based on the concepts offered by modem German methodologists, in the formation of students' communication in other languages, provided that they are oriented towards success and become effective. The analysis of methodological literature on this issue made it possible to determine the basic requirements that apply to exercises: communicative orientation; motivation of speech actions of students; creation of educational and communicative situations in the task of the exercise; professional orientation; cultural (sociocultural) orientation. It is determined that the main principle in the foreign language course should not be the principle of deficit, but the principle of focusing on success, which is a part of the professional ethics for each teacher, and is especially important for a stable motivation of students. The author analyzes the typology of exercises and their criteria offered by the German methodists: a) reciprocal, exercises aimed at understanding the content of the listened or read text; b) reproductive, in which students produce sentences or texts on a given condition; c) productive, which involves the implementation of speech communicative actions with the help of already acquired knowledge (this type of exercise, they consider the transition between exercise and tasks); d) reproductive-productive, in which a text sample is given, with the help of which it is necessary to create the text in oral or written form. The second type of exercise: a) communicative (open), which allows you to choose different options for the answer; noncommunicative (closed), in which only one variant of the answer is true; Semi-communicative (semi-open) offer to a large extent the choice and options where there are different solutions. The third type of exercise: a) exercises aimed at understanding the content of oral or written text; b) exercises aimed at studying linguistic means and grammatica I forms. The ways and principles of their successful realization are indicated, in particular person-activity and the principle of orientation towards success at the conclusion of such exercises; the preconditions for the effective use of exercise with skipping are established; the importance of the system of exercises as the provision of the organization of the process of assimilation and the organization of the learning process is substantiated; the inexpediency of using exercises with passes in the formation of speech competences, the training of grammar rules, as well as the subject of their direction, types of works and the forms of their execution and verification, the variants of tasks for exercises that are effective in forming foreign language speech activity are determined.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13701
ISSN: 2410-2075
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lomakovych.PDF27,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.