Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13738
Title: Роль родини й сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини і Франції: історія та досвід
Other Titles: THE ROLE OF FAMILY AND FAMILY EDUCATION IN THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN GERMANY AND FRANCE: HISTORY AND EXPERIENCE
Authors: Федчишин, Н. О.
Пермякова, О. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Федчишин Н. О., Пермякова О. Г. Роль родини й сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини і Франції: історія та досвід // Медична освіта. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. № 1. С. 181–187.
Issue Date: 2019
Publisher: ТНМУ
Keywords: гербартіанство
сімейне виховання
родина
Німеччина
Франція
виховний процес
Herbartianism
family education
family
Germany
France
educational process
Abstract: Мета роботи – з’ясувати вплив родини й сімейного виховання на навчально-виховний процес у Німеччині та Франції в історичному аспекті. Основна частина. Інноваційні технології не можуть замінити виховання людини, і важливість родини поступово зростає: усвідомлюється роль виховання підростаючого покоління (формування громадянина). Вивчення історичного досвіду Німеччини та Франції щодо сімейного виховання, у виховному процесі яких втілено передові ідеї європейської педагогічної думки і які займають лідерські позиції у навчально-виховному процесі, є сьогодні актуальним. З педагогічної точки зору на основні принципи і засади теорії шкільної організації, педагогічні спільноти Німеччини та Франції констатували першочергове право родини на виховання дитини. Висновки. Гербартіанство забезпечило у Німеччині всі належні передумови для освітньої політики й практики, де поєднані: сімейне виховання, креативне навчання, належний відпочинок, релігійне осмислення сенсу життя. У Франції для підтримки сімей та всіх, хто займається вихованням й освітою дітей, створені асоціації сімейної освіти, які підтримуються державою та місцевими органами влади, благодійними спільнотами й чисельними партнерами.
The aim of the work – to determine the in uence of family and family education on the educational process in Germany and France in the historical aspect. The main body. Innovative technologies can not replace the upbringing of a person and the importance of family is gradually increasing: the role of education of younger generation (the formation of a citizen) is emphasized. The study of the historical experience of family education in Germany and France, the educational process of which expresses advanced ideas of European pedagogical thought which occupy leading positions in the educational process, is relevant today. From the pedagogical point of view, on the basis of the main principles of the school organization theory, the teaching communities of Germany and France have stated the primary right of family for child’s upbringing. Conclusions. In Germany, Herbartianism provided all the prerequisites for educational policy and practice combining family education, creative learning, proper rest, religious understanding of the meaning of life. In France, families and all those involved in upbringing and education of children have established Family Education Associations, supported by the state and local authorities, charitable communities and numerous partners in France.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13738
ISSN: 1681-2751
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Permiakova_19.pdf155,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.