Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1399
Title: Однойменні романи „Земля” Ольги Кобилянської та Еміля Золя: поетика, типологія.
Other Titles: Одноименные романы „Земля” Ольги Кобылянской и Эмиля Золя: поэтика, типология.
Novels with similar titles „Earth” by Olga Kobylianska and Emile Zola: poetics, typology.
Authors: Гоч, Світлана Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Гоч, С.В. Однойменні романи "Земля" Ольги кобилянської та Еміля Золя : поетика. типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Світлана Василівна Гоч ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 15-Apr-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: порівняльно-типологічний аналіз
ґенеза
вітальний образ
біблійний символ
хронотоп
модернізм
імпресіонізм
натуралізм
художній контраст
антиномія
структурний рівень
Abstract: У дисертації здійснено поліаспектний компаративний аналіз поетики романів „Земля” О. Кобилянської та Е. Золя у типологічному контексті з проекцією на літературно-мистецьке середовище кінця ХІХ – початку ХХ століть. Новизною роботи є зіставлення художніх явищ романів у широкій предметній площині порівняльного літературознавства, тобто понад межами світу літератури – у її взаємозв’язках із мистецтвом, психологією, культурологією, релігією, природничими науками. Застосовуючи порівняльно-типологічний, структуральний, біографічний, контекстуальний методи дослідження, обґрунтовано і доведено наявність художніх аналогій генетично різнорідних текстів як діалектичного вияву онтології літератури. З цією метою простежено типологію генези однойменних романів „Земля”, проаналізовано поетикально-стильові особливості романів у їх опозиційному відношенні до художніх методів письменників на стильовому, образному, хронотопному рівнях. Висвітлено художні й науково-природничі аспекти вітального образу землі, а також біблійно-міфологічну природу символу землі.
В диссертации проведено полиаспектное сравнительное исследование поэтики романов „Земля” О. Кобылянской и Э. Золя в типологическом контексте с проекцией на литературно-художественную среду конца ХIХ – начала ХХ веков. Новизной работы является сопоставление художественных явлений романов за пределами мира литературы – в еë взаимосвязях с искусством, психологией, культурологией, религией, естественными науками. Применяя сравнительно-типологический, структуральный, биографический, контекстуальный методы исследования, обосновано и доказано наличие художественных аналогий генетически разнородных текстов как диалектического проявления онтологии литературы. С этой целью исследовано типологию генезиса одноименных романов „Земля”, проанализировано их поэтологические особенности в оппозиционном отношении к художественным методам писателей на стилевом, образном, хронотопном уровнях. Освещено художественные и научно-естественные аспекты витального образа земли, а также библейско-мифологическую природу символа земли.
Comparative multiaspect analysis of poetics of novels “Earth” by Olga Kobylianska and Emile Zola in typological context with the projection on the literature and artistic environment which existed latest 19th – early 20th centuries is carried out in the dissertation. Applying structural, comparable, biographic and contextual research methods, the presence of similarities and correlations of genetically heterogeneous texts as dialectical display of ontology of literature is proved and grounded. The typology of their genesis which was reflected on the models of artistic thought and perception of the world of writers and on their creative laboratory, is the basis of comparison of poetical features of these works. The substantial poetical and stylistic contiguities of novels “Earth” are also analyzed on stylistic, character, chronotopic levels; the authors’ realization of concept of earth symbol is reflected from the point of Christian cultural philosophy. The development of character of earth which acquires the typological congratulatory values and moves in direction from artistically-psychological content to deep biocentric philosophical concept is traced.
Description: Захист відбувся 20 травня 2011 року о 14.00 год. годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1399
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гоч С. В..pdf349,09 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.