Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13993
Title: Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго
Other Titles: Реализация задач профессионально-прикладной физической подготовки студентов педагогических вузов средствами игры в ринго
The implementation of the tasks of the professionally applied physical preparation of the students of pedagogical universities by means of a game ringo
Authors: Лаврін, Галина Зиновіївна
Середа, Ірина Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Лаврін Г. З., Середа І. О. Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2019. Вип. № 1 (11). С. 16-23.
Issue Date: 2019
Publisher: Харківська державна академія фізичної культури
Keywords: фізичне виховання
студенти
професійно-прикладна фізична підготовка
рінго
засоби гри в рінго
физическое воспитание
студенты
профессионально-прикладная физическая подготовка
ринго
средства игры в ринго
the Physical Education
students
the professionally applied physical preparation
ringo
the means of ringo
Abstract: Актуальність статті зумовлюється, з одного боку цінністю рінго, як засобу фізичного виховання, а з іншого - необхідністю обґрунтування можливості засобів рінго у формуванні професійно важливих якостей студентів – майбутніх вчителів. Мета дослідження - визначити засоби гри рінго, які можуть бути використані для розвитку професійно важливих якостей майбутніх вчителів. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних та Інтернет джерел; узагальнення досвіду використання засобів рінго у загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах; опитування учасників гри в рінго; спостереження за учасниками гри рінго. Результати. Виявлено, що засоби рінго сприяють гармонійному розвитку студентів, комплексно і різнобічно впливають на організм; покращують здоров’я; розвивають фізичні якості та інтелектуальні здібностей, сприяють засвоєнню життєво важливих рухових умінь і навичок; вихованню моральних та вольових якостей, почуття дружби, колективізму, дисциплінованості, витримки та самовладання; вихованню навичок культури поведінки; розвитку уваги, мислення і пам’яті. У статті на основі професіографічного аналізу і аналіз спортивно-педагогічної літератури визначено засоби гри в рінго, які є доцільними для розвитку професійно важливих якостей студентів педагогічних вузів. Висновки: проаналізувавши діяльність вчителя і можливості засобів рінго, виявили, що вирішувати більшість завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (майбутніх педагогів) можна за допомогою засобів рінго.
Актуальность статьи обусловлена, с одной стороны ценностью ринго, как средства физического воспитания, а с другой – необходимостью обоснования возможности средств ринго для формирования профессионально важных качеств студентов – будущих учителей. Цель исследования – определить средства игры ринго, которые могут быть использованы для развития профессионально важных качеств будущих учителей. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных и интернет источников; обобщение опыта использования средств ринго в общеобразовательных учебных заведениях и высших учебных заведениях; опрос участников игры в ринго; наблюдение за участниками игры ринго. Результаты. Обнаружено, что средства игры в ринго способствуют гармоничному развитию студентов, комплексно и разносторонне влияют на организм; улучшают здоровье; развивают физические качества и интеллектуальные способности, способствуют усвоению жизненно важных двигательных умений и навыков; воспитанию нравственных и волевых качеств, чувства дружбы, коллективизма, дисциплинированности, выдержки и самообладания; воспитанию навыков культуры поведения; развития внимания, мышления и памяти. В статье на основе профессиографического анализа и анализ спортивно-педагогической литературы определены средства игры в ринго, которые являются целесообразными для развития профессионально важных качеств студентов педагогических вузов. Выводы: проанализировав деятельность учителя и возможности средств ринго, обнаружили, что большинство задач профессионально-прикладной физической подготовки студентов (будущих педагогов) возможно решать с помощью средств ринго.
The relevance of this article is predetermined from the one side by the value of the ringo as the mean of Physical Education and from the other side by the necessity of reasoning the possibilities of the means of ringo in formation of professionally essential qualities of students as the future teachers. The purpose of the researching is to determine the means of ringo , that can be used for the development of the professionally essential qualities of the future teacher. The Research methods : the theoretical analysis and generalization of the literature and internet sources; the generalization of the experience of using the means of ringo in secondary schools and higher educational establishments; the survey of the participants of ringo; the observation of the participants of the game. Results. Revealed that means ringo promote harmonious development of students, comprehensive and versatile effect on the body, improve health; develop physical qualities and intellectual abilities, promote the absorption of vital motor skills; the development of moral and volitional qualities, feelings, friendship, teamwork, discipline, endurance and self-control; parenting skills behavior culture; the development of attention, thinking and memory. In article on the basis of professional graphic analysis and analysis of sports-pedagogical literature identified tools game ringo, which are useful for the development of professionally important qualities of students of pedagogical universities. Conclusions: after analyzing the activities of teachers and possibilities of Ringo, found that to solve most of the problems of professional-applied physical training of students (future teachers) by means of Ringo.
Description: DOI : 10.5281/zenodo.2543540
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13993
ISSN: 2523-4161
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavrin_game_ringo.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.