Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1404
Title: Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща.
Other Titles: Подготовка молодежи к семейной жизни в Республике Польша.
Family life education of youth in the Polish.
Authors: Даценко, Ірина Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Даценко, І. М. Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у республіці Польща : автореф. дис. .... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / І. М. Даценко ; І.М.Даценко. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
Issue Date: 26-May-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: польська школа
учнівська молодь
підготовка до життя в сім'ї
дошлюбна підготовка
статеве виховання
Abstract: У дисертації досліджено процес становлення і розвитку польської системи підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї. Охарактеризовано зміст, методи роботи з учнями та особливості реалізації в школах Республіки Польща міністерських та авторських програм викладання курсу „Підготовка до життя в сім'ї”; з’ясовано передумови його впровадження в навчальні заклади Польщі; розкрито роль статевого виховання учнівської молоді як невід’ємного компонента підготовки молоді до життя в сім'ї. На основі дослідження польських навчальних програм визначено ефективні методи та прийоми підготовки молоді до життя в сім'ї: автопортрет, рольова гра, метод снігової кулі, дискусія, ланцюг асоціацій, проекти, обговорення проблемних ситуацій, створення виховних ситуацій. Виокремлено прогресивні ідеї польської системи у вітчизняній педагогічній практиці підготовки підлітків до сімейного життя.
В диссертации исследуется процесс становления и развития польской системы подготовки молодежи к семейной жизни. Охарактеризованы содержание, методы работы с учениками, а также особенности реализации в школах Республики Польша министерских и авторских программ преподавания курса «Подготовка молодежи к семейной жизни»; определены предпосылки его внедрения в учебные заведения Польши; выделена роль полового воспитания молодежи как неотъемлемого компонента подготовки молодежи к семейной жизни. В ходе исследования польских учебных программ выделены эффективные методы и приемы подготовки молодежи к семейной жизни: Автопортрет, ролевые игры, метод снежки, дискуссия, цепь ассоциаций, проэкты, обсуждение проблемных ситуаций, создание воспитательных ситуаций. Выделены прогрессивные идеи польской системы в отечественной педагогической практике подготовки подростков к семейной жизни.
In dissertation explored the process of formation and development Polish system of preparing pupils and students to the family life. Characterized content and methods working with pupils and peculiarities of realization at Polish schools minister’s and author’s programmes “Preparing to the family life” course; described prerequisites it’s introduction in Polish educational establishments; the role of sex education of pupils as a part of preparation young people to the family life. On the basis of research Polish educational programmes we define efficacious methods of preparation young people to the family life: self-portrait, role play, snowball method, discussion, association chain, projects, discussion of problem situations, creation of educational situations.
Description: Захист відбувся 27 червня 2008 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1404
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Даценко І. М..pdf305,74 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.