Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1410
Title: Українська проблематика ХХ ст. у творчій спадщині американського письменника Аскольда Мельничука.
Other Titles: Украинская проблематика ХХ ст. в творческом наследии американского писателя Аскольда Мельничука.
The Ukrainian Problems of the 20th century in the Literary Activity of the American Writer Askold Melnyczuk.
Authors: Думчак, Ірина Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Думчак, І. М. Українська проблематика XX ст. у творчій спадщині американського письменника Аскольда Мельничука : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / І. М. Думчак ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
Issue Date: 15-Mar-2006
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: мультикультуралізм
контекст
самоідентифікація
екзистенційна самотність
ретроспекція
структура тексту
інтерпретація
постмодернізм
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню української проблематики прози Аскольда Мельничука з позицій порівняльного літературознавства. Здійснюється аналіз малих розповідних форм письменника, зокрема есе «Римські монети, скіфська кераміка» та новели «Дерево світла» в площині проблеми адаптації українських емігрантів до нових умов у компаративному зіставленні другого твору з творами американських письменників-емігрантів Бенджаміна Розенблатта «Зеліґ» та Олександра Ґодіна «Мій мертвий брат їде до Америки». Проблема місця митця в суспільстві розглядається за рівнем її висвітлення в новелі «Дерево світла» Аскольда Мельничука та оповіданнях українських письменників Валерія Шевчука «Постріл» та Валентина Тарнавського «Дерево життя». Аналізується рецепція роману Г. Г. Маркеса «Сто років самотності» на основі його зіставлення з твором «Що сказано». Типологічні відповідності та відмінності роману «Посланець мертвих» Аскольда Мельничука простежуються в процесі компаративного аналізу з творами Уласа Самчука «На твердій землі» та Клер Месуд «Проста історія» на рівні проблематики та поетики. Вперше досліджується український переклад роману «Що сказано» Аскольда Мельничука на лінґво-літературознавчому рівнях.
Диссертация посвящена исследованию украинской проблематики прозы Аскольда Мельничука с позиций сравнительного литературоведения. Осуществляется анализ малых повествовательных форм писателя, а именно эссе «Римские монеты, скифская керамика» и новелы «Дерево света» в плоскости проблемы адаптации украинских эмигрантов к новым условиям в компаративном сопоставлении второго произведения с произведениями американских писателей Бенджамина Розенблатта «Зелиґ» и Александра Ґодина «Мой мертвый брат едет в Америку». Проблема места человека искусства в обществе исследуется по мере ее освещения в рассказе «Дерево света» Аскольда Мельничука и рассказах украинских писателей Валерия Шевчука «Выстрел» и Валентина Тарнавского «Дерево жизни». Анализируется рецепция американским художником слова латиноамериканского романа Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества» на основе его сопоставления с произведением «Что сказано». Типологические соответствия и отличия романа «Посланник мертвых» Аскольда Мельничука наблюдаются при сравнительном анализе с произведениями Уласа Самчука «На твердой земле» и Клер Мессуд «Простая история» на уровне проблематики и поэтики. Впервые исследуется украинский перевод романа «Что сказано» Аскольда Мельничука на линґво-литературоведческом уровнях.
The thesis is dedicated to the research of the Ukrainian problems in the prose of the modern American writer Askold Melnyczuk from the Comparative Literary Studies perspective. While analyzing the Melnyczuk’s literary activity in the context of the American multiculturalism as a literary phenomenon of the ethnic minorities in the USA and in the context of the Ukrainian Literature we try to investigate thoroughly the reasons and conditions under which Askold Melnyczuk appealed to the Ukrainian theme, meaning social factors and his life circumstances. We study the peculiarities of the writer’s prose in the context of multiculturalism. Methodological basis of the research have to be chosen in accordance with the specific features of the material under analysis and usage of the comparative-historical, typological, genetic, biographical, structural-narrative and systemically complex methods. The results obtained with their help are interpreted.
Description: Захист відбувся «19» квітня 2006 р. о _13__год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1410
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Думчак І. М..pdf284,15 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.