Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1418
Title: Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині.
Other Titles: Гендерное воспитание ученической молодежи в Германии.
Gender upbringing of pupils in Germany.
Authors: Ковальчук, Любов Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук, Л. О. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині : автореф. дис. ... канд пед. наук : 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Л. О. Ковальчук ; Л.О.Ковальчук ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
Issue Date: 23-Aug-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ґендерна соціалізація
ґендерне виховання
ґендерний підхід у вихованні
ґендерні стереотипи
учнівська молодь
Abstract: У дисертації з’ясовано особливості гендерного виховання учнівської молоді у Німеччині, розкрито зміст, форми і методи роботи з хлопцями та дівчатами. Виявлено спільні та відмінні риси в методологічних підходах до гендерного виховання в німецькій та українській літературах; розкрито історичні передумови реалізації гендерного підходу до шкільного навчання та виховання дітей різної статі; охарактеризовано специфіку гендерного виховання учнівської молоді Німеччини на сучасному етапі, яке здійснюється шляхом спільного, роздільного та частково роздільного навчання; виявлено його змістові та процесуальні компоненти та напрямки в загальноосвітніх закладах різного типу; виокремлено прогресивні ідеї реалізації німецького досвіду в практику гендерного виховання учнівської молоді в Україні.
В диссертации выяснено особенности гендерного воспитания ученической молодежи в Германии, раскрыто содержание, формы и методы работы с юношами и девушками. Определены общие и отличительные черты в методологических подходах к гендерному воспитанию молодежи в немецкой и украинской литературах; раскрыты исторические предпосылки реализации гендерного подхода в учебе и воспитании детей разного пола; охарактеризирована специфика гендерного воспитания ученической молодежи Германии на современном этапе, которое осуществляется с помощью совместного, раздельного и частично раздельного обучения; выявлены его содержательные и процессуальные компоненты и направления в немецких школах разного типа; выделены прогрессивные идеи реализации немецкого опыта в отечественную практику гендерного воспитания.
This candidate’s thesis is devoted to the problem of gender upbringing of pupils in Germany. The results of theoretical and practical state of gender upbringing in Germany are presented in the thesis. The essence, aim and tasks of gender upbringing are determined; it is analyzed the psychological and pedagogical, educational and methodical literature that deals with introduction of principals of gender equality in the educational process at schools; it is distinguished the reasons of educational process which influences upon gender upbringing of pupils in Germany. It is discovered that gender upbringing as social and pedagogical problem plays the main role both in Germany and in Ukraine. Modern state of upbringing of boys and girls in Germany has historical basis. The historic-comparative analysis of gender approach in education and pedagogical thought showed that it was not paid enough attention to the girl’s upbringing as to the boy’s one. The system of German education in XVIII century was approached to upbringing of each kinds of gender according to distribution of traditional gender roles.
Description: Захист відбувся 25 вересня 2008 р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1418
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковальчук Л. О..pdf296,83 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.