Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1426
Title: Літературна репутація роману Е.Хемінгвея «По кому подзвін» в американському, російському та українському літературознавстві.
Other Titles: Литературная репутация романа Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол» в американском, российском и украинском литературоведении.
. The literary reputation of the novel «For Whom the Bell Tolls» by Ernest Hemingway in American, Russian and Ukrainian literary studies.
Authors: Коханська, Ірина Станіславівна
Bibliographic description (Ukraine): Коханська, І. С. Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в американському, російському та українському літературознавстві : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05- порівняльне літературознавство / І. С. Коханська ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Issue Date: 19-Oct-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: літературна репутація
популярна репутація
інтелектуальна (авангардна) репутація
академічна репутація
переклад
парафраза
купюра
кон’єктура
Abstract: У дисертації здійснено комплексний аналіз поняття «літературна репутація», підсумовано здобутки американського, російського та українського літературознавства у царині вивчення цьо-го питання, систематизовано чинники формування репутації літературного твору та критерії, які дозволяють визначити її якість. З’ясована сутність генераційної та національної конфліктології в наданні певному естетичному феномену репутації. Сформульовані теоретичні положення застосо-вані при аналізі роману Ернеста Хемінгвея «По кому подзвін». Поетапно простежено формування і динаміку літературної репутації цього твору в США, Росії та Україні, означено його академічну, інтелектуальну (авангардну) та популярну репутацію у кожній з країн за період від 1940-х до 2000-х років. Зіставлено оригінал роману з його російськими та українською версіями, у результаті чого в радянських текстах роману виявлено купюри та парафрази, які стосуються здебільшого сфер ідеології, релігії та моралі.
В диссертации осуществлен комплексный анализ понятия «литературная репутация», поды-тожены достижения американского, российского и украинского литературоведения в сфере изуче-ния этого вопроса, систематизированы факторы формирования репутации литературного произве-дения и критерии, позволяющие определить её качество. Выяснена сущность генерационной и на-циональной конфликтологии в придании определенному эстетическому феномену репутации. Сформулированные теоретические положения применены при анализе романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Поэтапно прослежено формирование и динамика литературной репута-ции этого романа в США, России и Украине, определена его академическая, интеллектуальная (авангардная) и популярная репутация в каждой из стран в период от 1940-х до 2000-х годов. Со-поставлен оригинал романа с его русскими и украинской версиями, в результате чего в советских текстах романа обнаружены купюры и парафразы, которые касаются в основном сфер идеологии, религии и морали.
The thesis provides a complex analysis of the notion «literary reputation», summarizes the achieve-ments of the American, Russian and Ukrainian literary studies in the sphere of researching of the subject matter. The results of the investigation have made it possible to claim that in the USA the problem has received more attention than in Russia or Ukraine. Practical studies of the issue, which have been con-stantly carried out in America since the beginning of the previous century, transformed into substantial theoretically-methodological works at the end of the XXth century. Neither the tradition of empirical in-vestigations of the kind nor any grounded theoretical researches can be pointed out in Ukrainian and Rus-sian literary studies. In our country the question has always been a neglected area while in Russia the sci-entists turned their eye to the issue at the turn of the millenniums, which resulted in multiple practical studies nonetheless obviously lacking theoretical ground.
Description: Захист відбувся «24» листопада 2007 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педа-гогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, тел.: 53-47-25). Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогі-чного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). Автореферат розісланий «19» жовтня 2007 року.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1426
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коханська І. С..pdf314,04 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.