Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1438
Title: Герменевтичні аспекти кіноінтерпретації художнього твору (на матеріалі екранізації художньої прози Станіслава Лема).
Other Titles: Герменевтические аспекты киноинтерпретации художественного произведения (на материале экранизации художественной прозы Станислава Лема).
Hermeneutical Aspects of the Film interpretation of the Literary Work (on the material of the Screen adaptations of Stanislaw Lem’s Fictional Prose).
Authors: Левко, Уляна Елізбарівна
Bibliographic description (Ukraine): Левко, У.Е. Герменевтичні аспекти кіноінтерпретації літературного твору (на матеріалі екранізації художньої прози Станіслава Лема) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 13.00.06 - теорія літератури / Уляна Елізбарівна Левко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
Issue Date: 8-Oct-2010
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: герменевтика
інтерпретація
конфлікт інтерпретацій
візуалізація
горизонт сподівання
наукова фантастика
текст
інтертекстуальність
Abstract: У дослідженні аналізується герменевтичний вимір візуального інтерпретування літературного твору. На матеріалі кінопрочитань науково-фантастичної прози Станіслава Лема проаналізовано різні шляхи рецепції літератури (science fiction зокрема) засобами візуальних мистецтв, окреслено проблемні місця інтерсеміотичного перекодування. Методологія роботи ґрунтується на літературній герменевтиці Г. Ґ. Ґадамера та П. Рікера, доповненій теоретичними положеннями рецептивної естетики В. Ізера та Г. Р. Яусса, а також феноменології Р. Інґардена. Досліджено семантичні зміщення у кінематографічному інтерпретуванні наукової фантастики на рівні персонажів (візуальні конкретизації образів Піркса, Тихого, дійових осіб роману «Соляріс»), хронотопу фікційного світу, нарації. Простежено інтерпретативні можливості різних жанрів кіно, зокрема анімаційного фільму. Дисертація на прикладі зіставлень кіноверсій одного твору конкретизує явище конфлікту інтерпретацій («Соляріс»). Розглядаються ідеологічний та мультикультурний виміри діалогу текст–інтерпретація, особливості реалізації горизонтів сподівання базового твору в кінотексті. Залучено широке контекстуальне тло на рівні наукового та художнього дискурсів. Приділено увагу вербальним аспектам візуалізації в іншомовному просторі. Робота доповнена візуальним цитуванням інтерпретацій.
В исследовании анализируется герменевтическое измерение визуального интерпретирования литературного произведения. На материале кинопрочтений научно-фантастических текстов Станислава Лема проанализировано различные пути рецепции литературы (в том числе science fiction) средствами визуальных искусств, акцентированы проблемные места интерсемиотического перекодирования. Методология работы базируется на литературной герменевтике Г. Г. Гадамера и П. Рикёра, дополненной теоретическими положениями рецептивной эстетики В. Изера и Г. Р. Яусса, а также феноменологии Р. Ингардена. Исследованы семантические смещения в кинематографическом интерпретировании научной фантастики на уровне персонажей (визуальные конкретизации образов Пиркса, Ийона Тихого, действующих лиц романа «Солярис»), хронотопа художественного мира, наррации.
The thesis deals with the analysis of hermeneutics dimension of the literary work’s visual interpretation. Different ways of the literature reception (science fiction specifically) by the means of the visual arts are analyzed on the material of the screen adaptations of Stanislaw Lem’s fictional prose; the problematic points of intersemiotic re-coding are outlined. The research is based on the methodology of the literary hermeneutics of H.G.Gadamer and P.Ricouer supplemented with W.Iser’s and H.R.Jauss’ receptive aesthetics theoretical issues as well as R.Ingarden’s phenomenology. Semantic deviations of science fiction cinematography interpretation are detected on the levels of the characters (visual concretizations of Pirx, Tichy and the personages of the novel ‘Solaris’); chronotopos of the fictional world; and the narration peculiarities. Interpretative capabilities of the different cinematography genres especially animation are observed. On the base of the comparative analysis of the different film versions of one literary work (‘Solaris’) the ‘conflict of interpretations’ phenomenon is concretized in the dissertation. Ideological and multicultural dimensions of text–interpretation dialogue; and also the peculiarities of the horizons of expectations’ realizations of the screen adaptation of the base literary work are distinguished. The wide contextual scholarly and artistic background is involved. Verbal aspects of visualization in the foreign language space are under attention. The research is supplemented with the visual interpretative citing.
Description: Захист відбувся «11» листопада 2010 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1438
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Левко У. Е..pdf330,25 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.