Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1445
Title: Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича (на матеріалі романів "Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" і "Фердидурке").
Other Titles: Карнавальная поэтика и жанровые особенности междувоенной экспериментальной прозы Майка Йогансена и Витольда Гомбровича (на материале романов "Приключения Мак-Лейстона, Гарри Руперта и других" и "Фердидурке").
Carnaval poetics and genre peculiarities of intermilitary experimental prose by Mike Yohanssen and Witold Gombrowitch (based on the novels „Adventures of Mak-Laiston, Harry Rupert and others” and „Ferdydurke”).
Authors: Лобас, Наталія Павлівна
Bibliographic description (Ukraine): Лобас, Н. П. Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровіча (на матеріалі романів "Пригоди Мак-Лейстона, Г.Руперта та інших" і "Фердидурке") : Автореф дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. П. Лобас ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 204 с.
Issue Date: 20-Oct-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: експеримент
карнавалізація
категорії карнавалу
меніпея
sacrum
profanum
сакральна територія
маска
профанація
увінчання
розвінчання
сміх
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню елементів карнавальної поетики у дебютних романах М. Йогансена та В. Ґомбровича, розглянутих як зразки міжвоєнної експериментальної прози. На основі засадничих положень теорії карнавалізації та меніпеї М. Бахтіна простежуються особливості функціонування та трансформації у новому контексті карнавальних тем, мотивів і óбразів (еротичних, гастрономічних, скатологічних, óбразів гротескного тіла та смерті), а також більших композиційних блоків — карнавальних схем "увінчання / розвінчання карнавального короля" та "профанного героя у невідповідних обставинах". Зіставлені тексти українського та польського письменників з жанровим каноном меніпеї, уточнені причини звернення митців до традиції карнавалізованої літератури, окреслені соціально-політичні та історико-літературні контексти оприсутнення романів.
В диссертации исследуются дебютные романы Майка Йогансена и Витольда Гомбровича в проэкции теории карнавализаци. Теория карнавализации и мениппеи М. Бахтина рассматривается как интерпретационная модель, используемая в сравнительных исследованиях литературных явлений в генологическом, тематологическом и интертекстуальном аспектах. Множество текстов периода между двух мировых войн зиждится на художественном эксперименте; им характерны черты мениппейного канона (профанирующие механизмы, фантастика, неожиданные сопряжения, гиперболизации и др.). Яркими образцами этого типа карнавализированного эксперимента являются романы М.Йогансена и В. Гомбровича.
The investigation deals with the research of elements of carnival poetics in debut novels by M. Yohanssen and W.Gombrowitch, taken as examples of the experimental prose of the period between two wars. Basing on main positions of carnivalization and menippea theory by M. Bakhtin, the peculiarities of functioning and transformation in the new context of carnival themes, motives and images (erotic, gastronomical, scatologique, images of grotesque body and death) are traced. Also compositional blocks – carnival schemes of "crowning / dethronement of carnival king" and "profane hero in inappropriate situations" are analyzed. The texts by Ukrainian and Polish writers are compared with genre canon of menippea. The reasons of artists' appeal to carnival literature traditions are specified; socially-political and historical-literary contexts of novels creation are defined.
Description: Захист відбувся 22 листопада 2007 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1445
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лобас Н. П..pdf338,09 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.