Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1447
Title: Українське віршування 80-х – 90-х років ХІХ століття.
Other Titles: Украинское стихосложение 80-х – 90-х годов ХІХ века.
Ukrainian versification in the 80s – 90s of the nineteenth century.
Authors: Любімова, Оксана Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Любімова, О.В. Українське віршування 80-х - 90-х років XIX століття : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.06 - теорія літератури / Оксана Василівна Любімова ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; наук. кер. Б. І. Бунчук. – Чернівці, 2009. – 20 с.
Issue Date: 28-Dec-2009
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: версифікація
віршування
метрика
ритміка
римування
рима
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню української версифікації 80-х – 90-х років ХІХ століття щодо метрики та ритміки. Вперше у вітчизняному літературознавстві на основі віршознавчого аналізу значного масиву українських поетичних творів останніх десятиріч ХІХ століття визначено тенденції розвитку метричного репертуару, з’ясовано співвідношення класичних і некласичних форм у поезії авторів зазначеного періоду, виявлено типологічні риси основних розмірів, встановлено спільне та відмінне між версифікацією східноукраїнських і західноукраїнських поетів. Отримані результати доповнюють наше уявлення про версифікаційні особливості української поезії останніх десятиріч ХІХ століття.
Диссертация посвящена исследованию украинского стихосложения 80-х – 90-х годов ХІХ века в аспекте метрики и ритмики. Впервые в отечественном литературоведении на основе стиховедческого анализа значительного массива украинских поэтических произведений определены тенденции развития метрического репертуара, выяснено соотношение классических и неклассических форм в творчестве поэтов указанного периода, выявлены типологические черты основных размеров, установлено общее и отличное в стихосложении восточноукраинских и западноукраинских авторов.
Dissertation investigates metrics and rhythmic in Ukrainian poetry of the 80s – 90s of the 19th century. A great scope of Ukrainian poetic works of the nineteenth century’s last decades is analyzed. It is for the first time in the native literary criticism that the fundamental tendencies of the metric repertoire development are outlined, the relation of classical and non-classical forms, together with typological features of the main metres, in the works of that time’s poets are determined, common and different features in the versification of Eastern-Ukrainian and Western-Ukrainian poets are found out.
Description: Захист відбувся 4 лютого 2010 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1447
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Любімова О. В..pdf319,35 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.