Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1457
Title: Політика Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні (1918–1939 рр.).
Other Titles: Политика Польши относительно леворадикального движения в Западной Украине (1918–1939 гг.).
The policy of Poland on Left radical movement in Western Ukraine (1918–1939).
Authors: Місько, Володимир Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Місько, В.В. Політика Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні (1918-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.іст. наук : 07.00.01 - історія України / Володимир Володимирович Місько ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 19 с.
Issue Date: 3-Nov-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ліворадикальний рух
Західна Україна
державна політика
польська поліція
пенітенціарна система
польське судочинство
політична діяльність
Abstract: В дисертації комплексно і всебічно висвітлено основні аспекти політики Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні. Встановлено причинно-наслідковий зв’язок між специфікою політичної діяльності комуністичних організацій та ставленням польської влади до них. Досліджено діяльність місцевої польської поліції, проаналізовано особливості функціонування пенітенціарної і судової систем у боротьбі з ліворадикальним рухом Західної України. З’ясовано, що діяльність комуністичних структур виступала об’єктивною потребою і закономірним виявом тогочасного суспільного життя в Західній Україні. Відображено їх активну протидію політиці державного примусу польської влади завдяки розгалуженій мережі осередків, потужному фінансовому забезпеченню, формам та методам політичної діяльності.
В диссертации комплексно и всесторонне исследована политика Польши относительно леворадикального движения в Западной Украине на протяжении межвоенного периода. Проанализировано причины и предпосылки использования польской властью политики государственного принуждения относительно представителей коммунистических организаций. Установлено, что активная политическая деятельность леворадикальных структур не совпадала с попытками польской политической элиты восстановить государственность и сводилась к внедрению альтернативной концепции, которая не предвидела самоопределения польского народа. Развитие леворадикального движения в Западной Украине, поддержка международных коммунистических структур и правительства СССР способствовало усилению их позиций в регионе и одновременно усиливало антагонизм польской власти относительно их представителей.
The thesis thoroughly elucidates main aspects of Poland’s policy on Left radical movement in Western Ukraine. There has been determined relationship of cause and effect between the specificity of political activities of Communist organizations and the attitude of Polish authority towards them. There has been investigated the activity of Polish local police, analysed the peculiar features of functioning of penitentiary and judicial systems in the struggle with Left radical movement of Western Ukraine. In the thesis there has also been ascertained the fact that the activities of Communist structures were an objective need and natural phenomenon of social life in Western Ukraine of that time; revealed their active counteraction against the policy of state compulsion of Polish authorities owing to branched net of their centers, mighty financial supply, forms and methods of political activities.
Description: Захист відбувся 6 грудня 2011 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, ауд. 24). З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1457
Appears in Collections:07.00.01 - Історія України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Місько В. В..pdf300,06 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.