Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1458
Title: Естетичне виховання учнівської молоді в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919–1939 рр.).
Other Titles: Эстетическое воспитание ученической молодежи в поликультурной среде Закарпатья (1919–1939 гг.).
Aesthetic education of the pupils’ youth in the polycultural environment of Transcarpathia (1919–1939).
Authors: Мочан, Тетяна Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Мочан, Т.М. Естетичне виховання учнівської молоді в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Тетяна Василівна Мочан ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 21-May-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: естетичне виховання
учнівська молодь
полікультурність
міжвоєнний період
Закарпаття
Abstract: У дисертації на основі вивчення зарубіжних і вітчизняних психолого-педагогічних та архівних джерел здійснено ретроспективний аналіз генезису естетичного виховання учнівської молоді у полікультурному просторі Закарпаття міжвоєнного періоду. Виділено два етапи генезису теорії і практики естетичного виховання: початковий (1919–1926) – визначення мети, завдань і змісту; основний (1927–1939) – удосконалення методичних засад. Висвітлено зміст, форми, методи і засоби естетичного виховання учнівської молоді. Визначено можливості творчого застосування історичного досвіду розвитку естетичного виховання в сучасних умовах. Доведено доцільність реалізації у навчальних закладах принципу культурологічного особистісно-орієнтованого навчання, формування у школярів естетичних поглядів шляхом запозичення надбань різних культур, виховання міжкультурної толерантності та злагоди.
В диссертации на основании изучения зарубежных и отечественных психолого-педагогических и архивных материалов осуществлен ретроспективный анализ генезиса эстетического воспитания учащейся молодежи в поликультурной среде Закарпатья междувоенного периода. Выделено два этапа генезиса теории и практики эстетического воспитания: начальный (1919–1926) – определение цели, задач и содержание; главный (1927–1939) – совершенствование методических оснований. Раскрыто содержание, формы, методы и средства эстетического воспитания учащейся молодежи.
Restjspective analysis of genesis of learning youth aesthetic education of polycultural space of interwar period Transcarpathia is carried out in the dissertation on the basis of foreign and home psychological-pedagogical and files sources. Two stages of development of theory and practice of aesthetic education are marked off: the first one (1919–1926) – the definition of the aim, tasks and essence; the second stage (1927–1939) – is the improvement of methodical principles. The essence, forms, methods and means of aesthetic education of learning youth are elucidated. The possibilities of creative implementation of historical experience of aesthetic education development in modern conditions are determined. The expediency of realization the principle of culturological personality-oriented education, the formation of pupils’ aesthetic opinions by means of borrowing different cultures’ heritage, the education of intercultural tolerance and agreement has been proved.
Description: Захист відбувся 22 червня 2011 р. о 1230 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: каб. 30 (зала засідань), вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1458
Appears in Collections:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мочан Т. М..pdf355,83 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.