Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1463
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНагорнюк, Людмила Євгенівна-
dc.date.accessioned2012-01-31T11:35:08Z-
dc.date.available2012-01-31T11:35:08Z-
dc.date.issued2009-05-22-
dc.identifier.citationНагорнюк, Л.Є. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Людмила Євгенівна Нагорнюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1463-
dc.descriptionЗахист відбувся 25 червня 2009 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.en_US
dc.description.abstractУ дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель і технологію формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Здійснено науково-педагогічний аналіз досліджуваної проблеми, з’ясовано сутність і визначено структуру іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Розроблено структурно-функціональну модель сучасного журналіста-фахівця як комплекс особистісних та діяльнісних характеристик. Доведено доцільність використання засобів медіаосвіти для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. З’ясовано особливості та дидактичний потенціал аудіальних, аудіовізуальних, друкованих та електронних засобів масової комунікації у формуванні кожного компонента іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів.en_US
dc.description.abstractДиссертация посвящена проблеме формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов. Актуальность проведенного исследования обусловлена политическими, экономическими, культурными и информационными факторами, которые повлияли на развитие журналистского образования в Украине и повышение требований к профессиональной деятельности специалиста в отрасли журналистики. Проанализировано состояние исследуемой проблемы в научно-педагогической литературе. Определена сущность и структура иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов. Уточнены критерии и показатели высокого, достаточного, среднего и низкого уровней сформированности исследуемого феномена в будущих журналистов. Обоснована структурно-функциональная модель современного журналиста.en_US
dc.description.abstractIn the dissertation the model and technology of the formation of future journalists of foreign professional communicative competence has been theoretically grounded and experimentally tested. The scientifically pedagogical analysis of the investigated problem has been carried out, its essence and the structure of foreign professional communicative competence of future journalists have been defined. The structural model of modern journalist-specialist has been created. The expeience of the use of facilities of media education has been proved for the formation of foreign professional communicative competence of future journalists. The peculiarities and didactic potential of audiol, visual, printed and electronic mass media facilities in every component formationen_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаen_US
dc.subjectмайбутній журналістen_US
dc.subjectмодель журналістаen_US
dc.subjectіншомовна професійна комунікативна компетентністьen_US
dc.subjectкомпетентнісний підхідen_US
dc.subjectдидактичний потенціал засобів масової комунікаціїen_US
dc.subjectгуманістична спрямованість навчально-виховного процесуen_US
dc.titleФормування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки.en_US
dc.title.alternativeФормирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов в процессе профессиональной подготовки.en_US
dc.title.alternativeForming of foreign professional communicative competence of future journalists in the process of professional preparation.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нагорнюк Л. Є..pdf276,82 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.