Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1477
Title: Говорити про стать: ґендерні проблеми у творчості Д.Лоуренса і В.Винниченка.
Other Titles: Беседовать о поле: гендерные проблемы в творчестве Д. Лоуренса и В. Винниченка.
Speaking of sex: gender problems in the works of D. Lawrence and V. Vynnychenko.
Authors: Панченко, Валерій Валерійович
Bibliographic description (Ukraine): Панченко, В.В. Говорити про стать : гендерні проблеми у творчості Д. Лоуренса і В. Винниченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Валерій Валерійович Панченко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
Issue Date: 8-Oct-2010
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ґендер
фемінізм
Лоуренс
Винниченко
наратологія
антропологія
персонажна типологія
інтретекстуальність
Abstract: У дисертації вперше в українському та зарубіжному літературознавстві здійснюється порівняльно-типологічне дослідження великої прози Д. Г. Лоуренса та В. Винниченка. Робота присвячена виявленню типологічних збігів та відмінностей в осмисленні ґендерної проблематики у творах українського та британського авторів. У праці представлено методологічні та теоретичні позиції феміністичної і ґендерної теорій, подано ряд літературознавчих концепцій, присвячених інтерпретації проблем статі у творчості Володимира Винниченка, репрезентовано рецепцію творчості Девіда Лоуренса у британській ґендерно орієнтованій літературній критиці. Запропоновано реалізацію порівняльного підходу до аналізу ґендерної проблематики у творчості Лоуренса і Винниченка в аспектах наратології, антропології, персонажної типології та інтертекстуальності.
В диссертации впервые в украинском и зарубежном литературоведении предпринято сравнительно-типологическое исследование большой прозы Д. Г. Лоуренса и В. Винниченко. Работа посвящена выявлению типологических соответствий и отличий в осмыслении гендерной проблематики в произведениях украинского и британского авторов. В работе представлены методологические и теоретические позиции феминистической и гендерной теорий, дан ряд литературоведческих концепций, посвященных интерпретации проблем пола в творчестве Владимира Винниченко, репрезентировано рецепцию творчества Дэвида Лоуренса в британской гендерно ориентированной литературной критике. Предложено реализацию сравнительного подхода к анализу гендерной проблематики в творчестве Лоуренса и Винниченко в аспектах нарратологии, антропологии, персонажной типологии и интертекстуальности.
The following dissertation compasses comparative and typological research of D. H. Lawrence and V. Vynnychenko’s fiction in Ukrainian and foreign literature for the first time. The thesis is aimed to detect typological similarities and differences in the attempt to understand gender problems in the works of Ukrainian and British authors. This research work represents methodological and theoretical approaches of feminist and gender theories. Before starting to speak of D. Lawrence and V. Vynnychenko’s fiction in the aspect of sex problems it is necessary to figure out and state the range of literature and critics researches of the leading representatives of western humanitarian science who state the main basis of ideas on gender theory.
Description: Захист відбувся 10 листопада 2010 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1477
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панченко В. в..pdf339,58 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.