Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1486
Title: Суспільно–політична сатира І. Франка та В. Теккерея: типологічні відповідності.
Other Titles: Общественно-политическая сатира И. Франка и В. Теккерея: типологические соответствия.
Social and political satire of I.Franko and W.Thackeray: typological correspondences.
Authors: Плавуцька, Ірина Ростиславівна
Bibliographic description (Ukraine): Плавуцька, І. Р. Суспільно-політична сатира І.Франка та В.Теккерея: типологічні відповідності : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / І. Р. Плавуцька ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Issue Date: 10-Mar-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: сатира
сатиричний модус
соціально–політична сатира
сатирична типізація
метаобраз
карнавальна поетика
промовисті імена
типологічні відповідності
контактно-генетичний зв’язок
Abstract: Дисертація присвячена проблемі типологічних відповідностей у текстах І.Франка та В.Теккерея, що класифікуються як сатиричні твори суспільно-політичного звучання. Автор систематизує теоретичні підходи до вивчення сатири як модусу літературної творчості, досліджує специфіку його концептуалізації українським та англійським письменниками. Основна увага в роботі приділяється виявленню типологічних збігів і невідповідностей, аналогій, а також потенційно можливих генетичних контактів на різних рівнях художньої структури текстів І.Франка та В.Теккерея (конструюванні галереї соціальних та політичних типів і моделюванні окремих сфер соціального буття). Значна увага приділяється дослідженню особливостей використання українським та англійським письменниками поетичного арсеналу сатири. Розглядаються особливості вживання і сатиричні функції метафори, портретної характеристики, „промовистих” імен. Як ефективні засоби сатиричного моделювання дійсності вивчаються метаобраз і використання карнавальної поетики. На основі виявлених характерних збігів та аналогій у способі організації художнього матеріалу, мікропоетики тексту, а також окремих авторських свідчень висунуто гіпотезу про можливість існування (опосередкованого) контактно-генетичного зв’язку між сатиричними творами В.Теккерея („Ярмарок Суєти”) та І.Франка.
Диссертация посвящена изучению типологических схождений в текстах И.Франко и У.Теккерея, классифицируемых как сатирические произведения общественно-политического звучания. Автор систематизирует теоретические подходы к изучению социально-политической сатиры как модуса литературного творчества, исследует своеобразие ее концептуализации украинским и английским писателями. Основное внимание в работе уделяется выявлению типологических совпадений, несоответствий, аналогий, а также потенциально возможных генетических контактов на разных уровнях художественной структуры текстов И.Франко и У.Теккерея (моделировании галлереи социально-политических типов и отдельных сфер социумного бытия эпохи). Пристальное внимание уделяется исследованию особенностей использования украинским и британским писателями поэтического арсенала сатиры. Рассматриваются особенности употребления и сатирические функции метафоры, портретной характеристики, «говорящих» имен. Как эффективные средства сатирического моделирования реальности рассматриваются метаобраз и использование карнавальной поэтики.
The candidate thesis is dedicated to the problem of typological correspondences in I.Franko and W.Thackeray’s prose, classified as satirical pieces of art of social and political connotation. The author clarifies the aspects of a narrow – genre understanding of satirical phenomenon, paying main attention to the term „inter-genre satire”, systematizes theoretical approaches of satire investigation as a mode of a literary writing and studies the originality of its understanding by each writer. Social and political type of satire, which reveals social clashes, negative features of a society, objects social and political system of a certain epoch in whole, serves to announce the protest against human dignity derogating is specifically regarded in the thesis. Main attention in the investigation is drawn to the revealing of typological correspondences and potential possible genetic connections upon the different levels of artistic structure in I.Franko and W.Thackeray’s works of art.
Description: Захист відбувся 11 квітня 2007 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.053.02 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, тел.: 53-47-25. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1486
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Плавуцька І. Р..pdf308,31 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.