Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1488
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПовідайчик, Оксана Степанівна-
dc.date.accessioned2012-02-02T12:24:45Z-
dc.date.available2012-02-02T12:24:45Z-
dc.date.issued2007-02-28-
dc.identifier.citationПовідайчик, О. С. Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04-теорія і методика проф. освіти / О. С. Повідайчик ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1488-
dc.descriptionЗахист відбувся 30 березня 2007 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).uk_UA
dc.description.abstractУ дисертації досліджено проблему формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки. Визначено основні чинники, що зумовлюють необхідність формування інформаційної культури майбутнього фахівця. Розроблено й обґрунтовано модель системи формування інформаційної культури соціального працівника, яка містить взаємопов’язані компоненти: пріоритетну ціль, що орієнтована на досягнення високого рівня сформованості інформаційної культури, специфічні принципи, зміст, інтерактивні методи та форми організації навчально-виховного процесу, засоби, способи контролю та корекції, результат, який характеризує досягнуті зміни відповідно до поставленої мети. Розроблена модель системи реалізується за наступних педагогічних умов: створення інформаційного середовища; забезпечення професійної спрямованості дисциплін; розробки та використання модульних програм дисциплін; забезпечення взаємозв’язку між фаховими та загальними дисциплінами. Обґрунтовано критерії та їх показники для визначення рівнів сформованості інформаційної культури майбутнього соціального працівника. Проведене дослідження свідчить, що система формування інформаційної культури, яка реалізується за певних педагогічних умов оптимізує навчальний процес підготовки соціальних працівників у ВНЗ, забезпечуючи формування вищого рівня інформаційної культури майбутніх фахівців.uk_UA
dc.description.abstractДиссертация посвящена вопросам формирования информационной культуры будущего социального работника в процессе профессиональной подготовки. Необходимость формирования информационной культуры будущего специалиста обусловлена информатизацией общества, и в частности, социальной сферы. В диссертации определена сущность понятия информационной культуры социального работника, раскрыты ее содержание и структура. Сформированность информационной культуры будущего специалиста оценивается по следующим критериям: сформированность мотивационного, эмоционально-волевого, содержательного и операционального компонентов. В процессе исследования определены три уровня информационной культуры социального работника: низкий, средний и высокий.uk_UA
dc.description.abstractThesis has researched the problem of informational culture formation of a future social worker in the professional training process. Main factors which condition the necessity of informational culture formation of future specialist have been defined. Model of system of informational culture formation of a social worker has been developed, theoretically grounded, approved, experimentally verified. The model includes inter-connected components: priority aim, directed on the reach of high level of formed informational culture; specific principles, content, means of control and correction, result, which characterize the reached changes in accordance with the put aim and selected methodology. The developed model is realized within the following pedagogic conditions: creation of informational environment; provision of disciplines professional direction; development and making use of disciplines module programs; provision of interconnection between special and general disciplines. The criteria, indicators for the defining of the level of formed informational culture of a future social work specialist are grounded. Conducted research testifies, that the worked out system of formation of informational culture, realized within certain pedagogic conditions optimizes the teaching process of training of social workers in the higher educational institutions, providing the formation of informational culture of future specialists.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectсоціальний працівникuk_UA
dc.subjectінформаційна культураuk_UA
dc.subjectмодель системи формування інформаційної культуриuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectінформатизаціяuk_UA
dc.subjectінформатикаuk_UA
dc.subjectсоціальна інформатикаuk_UA
dc.subjectсучасні інформаційні та комунікаційні технологіїuk_UA
dc.titleФормування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки.uk_UA
dc.title.alternativeФормирование информационной культуры будущего социального работника в процессе профессиональной подготовки.uk_UA
dc.title.alternativeFormation of Informational Culture of a Future Social Worker in the Process of Professional Training.uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Повідайчик О. С..pdf353,8 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.