Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1488
Название: Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки.
Другие названия: Формирование информационной культуры будущего социального работника в процессе профессиональной подготовки.
Formation of Informational Culture of a Future Social Worker in the Process of Professional Training.
Авторы: Повідайчик, Оксана Степанівна
Библиографическое описание: Повідайчик, О. С. Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04-теорія і методика проф. освіти / О. С. Повідайчик ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Дата публикации: 28-фев-2007
Издательство: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключевые слова: професійна підготовка
соціальний працівник
інформаційна культура
модель системи формування інформаційної культури
педагогічні умови
інформатизація
інформатика
соціальна інформатика
сучасні інформаційні та комунікаційні технології
Краткий осмотр (реферат): У дисертації досліджено проблему формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки. Визначено основні чинники, що зумовлюють необхідність формування інформаційної культури майбутнього фахівця. Розроблено й обґрунтовано модель системи формування інформаційної культури соціального працівника, яка містить взаємопов’язані компоненти: пріоритетну ціль, що орієнтована на досягнення високого рівня сформованості інформаційної культури, специфічні принципи, зміст, інтерактивні методи та форми організації навчально-виховного процесу, засоби, способи контролю та корекції, результат, який характеризує досягнуті зміни відповідно до поставленої мети. Розроблена модель системи реалізується за наступних педагогічних умов: створення інформаційного середовища; забезпечення професійної спрямованості дисциплін; розробки та використання модульних програм дисциплін; забезпечення взаємозв’язку між фаховими та загальними дисциплінами. Обґрунтовано критерії та їх показники для визначення рівнів сформованості інформаційної культури майбутнього соціального працівника. Проведене дослідження свідчить, що система формування інформаційної культури, яка реалізується за певних педагогічних умов оптимізує навчальний процес підготовки соціальних працівників у ВНЗ, забезпечуючи формування вищого рівня інформаційної культури майбутніх фахівців.
Диссертация посвящена вопросам формирования информационной культуры будущего социального работника в процессе профессиональной подготовки. Необходимость формирования информационной культуры будущего специалиста обусловлена информатизацией общества, и в частности, социальной сферы. В диссертации определена сущность понятия информационной культуры социального работника, раскрыты ее содержание и структура. Сформированность информационной культуры будущего специалиста оценивается по следующим критериям: сформированность мотивационного, эмоционально-волевого, содержательного и операционального компонентов. В процессе исследования определены три уровня информационной культуры социального работника: низкий, средний и высокий.
Thesis has researched the problem of informational culture formation of a future social worker in the professional training process. Main factors which condition the necessity of informational culture formation of future specialist have been defined. Model of system of informational culture formation of a social worker has been developed, theoretically grounded, approved, experimentally verified. The model includes inter-connected components: priority aim, directed on the reach of high level of formed informational culture; specific principles, content, means of control and correction, result, which characterize the reached changes in accordance with the put aim and selected methodology. The developed model is realized within the following pedagogic conditions: creation of informational environment; provision of disciplines professional direction; development and making use of disciplines module programs; provision of interconnection between special and general disciplines. The criteria, indicators for the defining of the level of formed informational culture of a future social work specialist are grounded. Conducted research testifies, that the worked out system of formation of informational culture, realized within certain pedagogic conditions optimizes the teaching process of training of social workers in the higher educational institutions, providing the formation of informational culture of future specialists.
Описание: Захист відбувся 30 березня 2007 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1488
Располагается в коллекциях:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Повідайчик О. С..pdf353,8 kBUnknownПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.