Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1489
Назва: Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти.
Інші назви: Теория и методика профессиональной подготовки социальных педагогов в условиях непрерывного образования.
Theory and methods of professional training of social pedagogues under conditions of continuous education.
Автори: Поліщук, Віра Аркадіївна
Бібліографічний опис: Поліщук, В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : Автореф. дис.. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / В. А. Поліщук ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 44 c.
Дата публікації: 20-лис-2006
Видавництво: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: соціальний педагог
професійна соціально-педагогічна діяльність
система професійної підготовки
модель
пролонгована діагностика
технології професійної підготовки
готовність до професійного самовизначення
готовність до професійної діяльності
Короткий огляд (реферат): У дисертації досліджено теоретико-методичні засади професійної підготовки соціальних педа-гогів: розкрито філософію професійної соціально-педагогічної діяльності, виявлено особливості процесу професіоналізації соціально-педагогічної діяльності та сутнісні характеристики професій-ної діяльності соціального педагога, здійснено аналіз проблеми професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічній теорії і практиці, виявлено суперечності професійної підготовки соціаль-них педагогів, здійснено порівняльний аналіз зарубіжних моделей професійної підготовки фахів-ців соціальної/соціально-педагогічної сфер, визначено можливості творчого використання прогре-сивних ідей зарубіжного досвіду в умовах нашої держави. Розроблено модель професійної соціа-льно-педагогічної діяльності, особистості соціального педагога, обґрунтовано концепцію профе-сійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти, розроблено модель системи професійної підготовки соціальних педагогів, охарактеризовано її основні системотвірні і струк-турні компоненти. Розроблено та експериментально перевірено методику запровадження техноло-гій особистісно-професійного формування соціальних педагогів в умовах неперервної освіти, ме-тодику діагностування рівнів готовності учнів до усвідомленого професійного самовизначення, студентів – до професійної соціально-педагогічної діяльності, визначено педагогічні умови ефек-тивності функціонування системи професійної підготовки соціальних педагогів. Здійснено про-гностичний аналіз розвитку системи професійної підготовки соціальних педагогів в умовах непе-рервної освіти.
В диссертации исследованы теоретико-методологические основы профессиональной подго-товки социальных педагогов: раскрыта философия профессиональной социально-педагогической деятельности, выявлены особенности процесса профессионализации социально-педагогической деятельности и существенные характеристики профессиональной деятельности социального педа-гога, проанализирована проблема профессиональной подготовки социальных педагогов в педаго-гической теории и практике, выявлены противоречия практики профессиональной подготовки со-циальных педагогов, осуществлён сравнительный анализ зарубежных моделей профессиональной подготовки специалистов социальной/социально-педагогической сфер, определены возможности творческого использования прогрессивных идей зарубежного опыта в условиях нашего государст-ва. Разработана модель профессиональной социально-педагогической деятельности, личности со-циального педагога, обоснована концепция профессиональной подготовки социальных педагогов в условиях непрерывного образования, разработана модель системы профессиональной подготов-ки социальных педагогов, охарактеризированы её основные системосозидающие и структурные компоненты. Разработана и экспериментально проверена методика внедрения технологий лично-стно-профессионального формирования социальных педагогов в условиях непрерывного образо-вания, методика диагностирования уровней готовности учащихся к сознательному профессио-нальному самоопределению, студентов – к профессиональной социально-педагогической деятель-ности; определены педагогические условия эффективности функционирования системы профес-сиональной подготовки социальных педагогов. Осуществлён прогностический анализ развития системы профессиональной подготовки социальных педагогов в условиях непрерывного образо-вания.
The dissertation is devoted to the investigation of theoretical and methodical principles of social peda-gogues training. The author revealed the philosophy of socio-pedagogical activity, found out the peculi-arities and characterized the main stages of the process of making and development of professional socio-pedagogical activity. On the basis of the analysis of values, content, tasks, functions and performance technologies the model of professional socio-pedagogical activity and the model of the social pedagogue personality have been substantiated; the structure of the social pedagogue personality that comprises mo-tivational, value-based, professional and personal, gnostic, normative and legal, technological, functional and role-oriented basic components has been asserted. The process of professional training of social pedagogues in the pedagogical theory and practice has been analyzed, and the contradictions of social pedagogues training have been defined. The contrastive analysis of foreign experience of professional training of specialists for social as well as socio-pedagogical spheres has been carried out, and the possibilities of creative use of progressive ideas of foreign experience in the realities of the Ukrainian state have been determined.
Опис: Захист відбувся 21 грудня 2006 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатю-ка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1489
Розташовується у зібраннях:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Поліщук В. А..pdf953,97 kBUnknownПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.