Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1495
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРебрина, Анатолій Арсенович-
dc.date.accessioned2012-02-03T09:08:13Z-
dc.date.available2012-02-03T09:08:13Z-
dc.date.issued2011-09-26-
dc.identifier.citationРебрина, А.А. Організаційно-педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх фахівців з маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Анатолій Арсенович Ребрина ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1495-
dc.descriptionЗахист відбувся 28 жовтня 2011 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.uk_UA
dc.description.abstractУ дисертації обґрунтовано й експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови професійно-прикладної підготовки до професійної діяльності майбутніх фахівців з маркетингу в процесі фізичного виховання: усвідомлення студентами значущості професійної спрямованості фізичного виховання в майбутній професійній діяльності; проектування змісту професійно-прикладної підготовки із застосуванням засобів фізичного виховання на основі інтеграції знань і вмінь циклів дисциплін гуманітарної, природничо-наукової та професійної підготовки; комплексного застосування в процесі занять із фізичного виховання оздоровчих, рекреаційно-відновних і профілактичних засобів. З’ясовано суть і структуру професійно-прикладної підготовки майбутніх фахівців з маркетингу в процесі фізичного виховання як взаємозв’язок гностичного, емоційно-мотиваційного та діяльнісно-поведінкового компонентів; виявлено критерії, показники і рівні психофізичної, психологічної підготовленості та функціональної готовності. У науковій праці проаналізовано результати констатувального та формувального етапів експерименту з використанням програми професійно-прикладної підготовки засобами фізичного виховання (спортивного (паркового) орієнтування з елементами рекреаційного туризму, настільного тенісу).uk_UA
dc.description.abstractДиссертационная работа посвящена вопросам профессионально-прикладной подготовки студентов специальности «Маркетинг» к профессиональной деятельности средствами физического воспитания. На основе анализа отечественной и зарубежной научно-методической литературы по проблеме профессиональной подготовки студентов вузов в процессе физического воспитания, программного обеспечения профессионально-прикладной подготовки студенческой молодежи с использованием средств физического воспитания, особенностей основных педагогических концепций профессионально-прикладной подготовки студентов экономического профиля в процессе физического воспитания выяснена суть и структура профессионально-прикладной подготовки будущих специалистов по маркетингу средствами физического воспитания как взаимосвязь гностического, эмоционально-мотивационного и деятельно-поведенческого компонентов.uk_UA
dc.description.abstractOrganizational and pedagogical conditions of professional and practical preparation to the professional activity of future specialists in marketing in the process of physical education have been substantiated and experimentally verified in the thesis: student realization of physical education orientation significance in the future professional activity; professional and practical preparation content projecting with the use of physical education means and on the basis of knowledge and skills integration within the Humanities, natural science and professional disciplines; complex application of health-conscious, recreational and preventive means in the process of physical education classes; the gist and structure of professional and practical preparation of the future specialists in marketing in the process of physical education as an interdependence of gnostic, emotional and motivational activity and behavioural components have been defined; the criteria, indexes and psychophysical and psychological levels of preparedness and functional readiness have been revealed. The results of the initial and the main stages of the experiment with the use of professional and practical preparation programme by means of physical education (mainly ping-pong, sports (parking) orientation with the recreational tourism elements) have been analysed in this scientific paper.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectмайбутній фахівець з маркетингуuk_UA
dc.subjectмодель професійно-прикладної підготовкиuk_UA
dc.subjectпрофесійно важливі якостіuk_UA
dc.subjectорганізаційно-педагогічні умовиuk_UA
dc.subjectметодика розвитку та формування професійних якостейuk_UA
dc.titleОрганізаційно-педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх фахівців з маркетингу.uk_UA
dc.title.alternativeОрганизационно-педагогические условия обеспечения профессиональной направленности физического воспитания будущих специалистов по маркетингу.uk_UA
dc.title.alternativeOrganization and pedagogical conditions of professional orientation provision of physical education of future specialists in marketing.uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ребрина А. А..pdf434,58 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.