Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1498
Title: Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла).
Other Titles: Роман инициации в современной украинской, польской и американской литературах (на материале творчества Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла).
Initiation novel in contemporary Ukrainian, Polish and American Literatures (based on the works by L. Deresh, M. Nahacz, N. McDonell).
Authors: Романко, Тетяна Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Романко, Т.О. Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Тетяна Олегівна Романко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 16-Apr-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: роман ініціації
ритуал
обряд ініціації
роман виховання
хронотоп
Abstract: Дисертація є спробою комплексного дослідження роману ініціації як жанрового продовження літературної традиції роману виховання. У ній з’ясовується подібність сучасних творів для підлітково-юнацької аудиторії зі зразками масової літератури та визначають аналогії з «видавничим проектом». На основі аналізу міфопоетичних та ритуальних елементів (мотив змієборства, мотив смерті і воскресіння, мотив сну, перетворення Космосу із Хаосу, часо-просторова організація), типології образів головних героїв романів Л. Дереша «Культ», М. Нагача «Лелека і Льоля» й Н. МакДонелла «Дванадцять» визначається прагматика літературних текстів як психологічна потреба юних читачів саме у такому типі творів. Робота вперше вводить в український літературознавчий обіг термін «роман ініціація», вказуючи структурно-типологічні особливості цього літературного явища.
В диссертации исследуются романы Л. Дереша, М. Нагача и Н. МакДонелла в проекции мифопоэтики и ритуального характера обряда инициации. Мифопоэтика и теория ритуала рассматриваются как интерпретационная модель, используемая в сравнительных исследованиях литературных явлений в их генетико-контактных связях, типологических сходствах, прагматическом аспекте. Корни романа инициации исходят из литературной традиции романа воспитания и становятся его своеобразным продолжением, его современной версией. Этот тип литературы определяется как рассказ о процессе взросления, формирования личности героя, его ценностных ориентаций. Яркими образцами современных романов инициации в украинской, польской и американской литературах являются тексты Л. Дереша, М. Нагача и Н. МакДонелла. В работе осуществлен текстуальный анализ мифопоэтических элементов и специфики использования ритуального сценария обряда инициации, в частности исследованы мотив змееборства, смерти и воскресения, жертвоприношения, мотив сна, оппозиция Хаос/Космос, жизнь/смерть, день/ночь, сновидение/реальность.
The thesis paper is an attempt of complex study of initiation novel as a genre continuation of literary tradition of education novel. Similarity of contemporary literary works for adolescent readers with the examples of mass literature is studied, and analogy with “publishing project” is specified. On the basis of analysis of mythological and ritual elements (motif of struggle against dragon, motif of death and resurrection, motif of dream, transformation of cosmos out of chaos, time and space organization), typology of characters of the novels “Cult” by L. Deresh, “Stork and Lola” by M. Nahacz and “Twelve” by N. McDonell the pragmatics of literary works is defined as psychological necessity of young readers in such type of literature. The term “initiation novel” is being for the first time introduced into Ukrainian literary criticism by pointing out structural typological peculiarities of this literary notion.
Description: Захист відбувся 19 травня 2011 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1498
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Романко Т. О..pdf301,44 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.