Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1499
Title: Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку.
Other Titles: Жанрово-стилистические особенности биографического романа-поиска.
Genre-stylistic peculiarities of biographic novel-search.
Authors: Савенко, Ірина Леонідівна
Keywords: документально-біографічна література
біографічний роман
біографічний роман-пошук
жанрові різновиди і модифікації
жанрово-стильові особливості
Issue Date: Sep-2006
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Савенко, І. Л. Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.06 / І. Л. Савенко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 19 с.
Abstract: У дисертації досліджено жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку як жанрового різновиду документально-біографічної прози останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано численні жанрові різновиди й модифікації біографічного роману, які складають вагому частину жанрово-стильового поля сучасного документального письма. Біографічний роман-пошук, що постав на стику художньої літератури, біографії, науки й публіцистики, являє собою оригінальний синтез жанрових і стильових тенденцій сучасного письменства. У жанровому відношенні біографічний роман-пошук несе в собі риси художнього біографічного роману з його незавершеним хронотопом, наукового дослідження і публіцистичних елементів, які тією чи іншою мірою відображають особливості сприймання автором життєвого шляху (або, найчастіше, його уривку) біографічної особи й виражаються у своєрідних часо-просторових зв’язках. Стильовою основою роману-пошуку виступає орієнтація на документ, дослідження якого є головною складовою художньої оповіді.
В диссертации исследуются жанрово-стилистические особенности биографического романа-поиска как жанровой разновидности документально-биографической прозы последней трети – начала ХХІ ст. Современная документальная литература – специфическое и самостоятельное образование новейшего литературного процесса, для которой проблема проведения родо-жанровых дефиниций является чрезвычайно важной. Художественная биография, как одно из ответвлений документального письма, все чаще обращается к уже готовым жанровым формам, в частности к роману, который в своей основе имеет все возможности для воплощения новейших жанрових тенденций. Диссертанткой были проанализованы многочисленные разновидности и жанровые модификации биографического романа конца ХХ – начала ХХІ ст., которые составляют обширную часть жанрово-стилистического поля современной документальной литературы и в концептосфере которой биографический роман-поиск занимает важное место. Биографический роман-поиск, который сформировался на стыке художественной литературы, науки и публицистики, представляет собой оригинальный синтез жанровых и стилистических тенденций современной литературы и других видов искусств. Документальное кино привнесло в биографический роман-поиск монтажный способ организации композиции. Публицистика дала огромнейший простор в привлечении возможностей журналистских жанров (очерк, комментарий, репортаж, расследование), использовании цитат и документов. Мемуаристика обусловила появление ретроспекции при подаче событий.
The development of genre-stylistic system of the biographic novel-search at the end of the ХХth century is explored in the dissertation. Numerous genre varieties and modifications of the biographic novel, which became the important part of genre-stylistic field of modern documentary literature are analysed. The biographic novel-search, that appeared on joint of artistic literature, biography, science and publicistic, presents by itself the original synthesis of genre and stylistic tendencies of the modern writing. In the genre relation the biographic novel-search carries in itself the features of artistic biographic novel with its uncompleted time and space, scientific research and publicistic elements, which in that or other measure represent the author’s perception of vital way of the biographic person and expressed in the original spatial intercourses. The stylistic basis of the biographic novel-search is the orientation on document, researching of which became the main constituent of artistic narration. The search of the actual details was marked by publicistic elements and scientific approach to the documentary material.
Description: Захист відбувся “ 11 ” жовтня 2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1499
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Савенко І. Л..pdf297,41 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.