Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1508
Title: Мала проза В. Фолкнера і М. Хвильового : форми та засоби психологізму
Other Titles: Малая проза В. Фолкнера и Н. Хвылевого : формы и средства психологизма.
Short stories by W. Faulkner and M. Khvyljovyi : forms and means of psychologism.
Authors: Ситник, Ольга Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Ситник, О.В. Мала проза В. Фолкнера і М. Хвильового: форми та засоби психологізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ольга Василівна Ситник ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
Issue Date: 8-Oct-2010
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: порівняльна типологія
мала проза
психологізм
поетика
сюжет
хронотоп
Abstract: У дисертації вперше в українському та зарубіжному літературознавстві здійснюється порівняльно-типологічне дослідження малої прози В. Фолкнера і М. Хвильового. Робота присвячена виявленню типологічних збігів та індивідуально-авторських особливостей психопоетики цих письменників у розрізі одного жанру. З’ясовано, що типологічні паралелі між ними зумовлені усвідомленням складності людської душі й обопільним прагненням до постійних модифікацій, експериментування, оновлення системи художніх засобів втілення специфіки внутрішнього світу особистості. Виявлено, що у творах обох авторів на перший план висуваються проблеми руйнації особистості, розладу психіки, що втілюється головним чином в опосередкованих формах прояву внутрішнього життя, зокрема, на сюжетно-композиційному (редукція фабульної подієвості, хронотопний психологізм, мотивний принцип оповіді, онірична парадигма), оповідному та мовно-стильовому рівнях організації творів.
В диссертации впервые в украинском и зарубежном литературоведении проводится сравнительно-типологическое исследование малой прозы В. Фолкнера и Н. Хвылевого. Работа посвящена выявлению типологических соответствий и индивидуально-авторских особенностей психопоэтики этих писателей. Типологические параллели между ними обусловлены общим стремлением к постоянным модификациям, эксперименту, обновлению системы художественных средств воплощения специфики внутреннего мира индивида, и, собственно, осознанием сложности человеческой души. Установлено, что оба автора на первый план выдвигают проблему разрушения личности, распада психики, что воплощается главным образом в опосредованных формах проявления внутренней жизни, в частности, на сюжетно-композиционном (редукция фабульной событийности, хронотопный психологизм, мотивный принцип повествования, онирическая парадигма), повествовательном и рече-стилевом уровнях организации произведений.
The thesis presents the first attempt in Ukrainian and foreign literature study to carry out a comparative and typological analysis of short stories by W. Faulkner and M. Khvyljovyi. The fundamental factors for the comparison take root in philosophical and aesthetical views of both authors. The tragic existential outlook, the aspiration for aesthetic experimentation and modernization of artistic means, principally new ideas of human’s psychology these are not the last points the writers have in common.
Description: Захист відбувся 10 листопада 2010 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1508
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ситник О. В..pdf317,42 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.