Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1511
Title: Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60–90-х рр. ХХ ст.).
Other Titles: Феномен молчания в художественном тексте (на материале болгарской прозы 60–90-х гг. ХХ в.).
The Phenomenon of Silence in the Literary Text (on the material of the Bulgarian prose of 1960–1990s).
Authors: Сливинський, Остап Тарасович
Keywords: мовчання
замовчування
невимовне
тиша
тематизація
структура
неомодернізм
постмодернізм
Issue Date: 14-Feb-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Сливинський, О.Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60–90-х рр. ХХ ст.). : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури / Остап Тарасович Сливинський ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 19 с.
Abstract: Дисертація присвячена ролі та особливостям вияву феномену мовчання в художньому тексті. На матеріалі творчості сучасних болгарських прозаїків В. Попова, Й. Радичкова, Г. Марковського, Н. Хайтова, П. Вежінова, Б. Димитрової, З. Златанова, Е. Андреєва, А. Стамболової, Г. Господінова, Е. Алексієвої простежено вияви мовчання на двох методологічно виділених рівнях його репрезентації в тексті – рівні тематизації та рівні текстової структури. Проведений аналіз показав вагомість мовчання як мотиву, як чинника тематичного та стильового самоокреслення художнього тексту, як елемента літературної рецепції. Запропоновано інтегральну теоретичну базу для подальших досліджень феномену мовчання в художній літературі.
Диссертация посвящена роли и особенностям проявления феномена молчания в художественном тексте. На материале творчества современных болгарских писателей В. Попова, Й. Радичкова, Г. Марковского, Н. Хайтова, П. Вежинова, Б. Димитровой, З. Златанова, Э. Андреева, А. Стамболовой, Г. Господинова, Е. Алексиевой прослежены особенности репрезентации молчания на двух методологически выделенных уровнях – уровне тематизации и уровне структуры текста.
The present thesis determines the role and particularities of the manifestations of silence in the discourse of literary text. The works by the most prominent contemporary Bulgarian writers (V. Popov, Y. Radichkov, G. Markovski, N. Khaitov, P. Vezhinov, B. Dimitrova, Z. Zlatanov, E. Andreyev, A. Stambolova, G. Gospodinov, E. Aleksieva) provide the material for the analysis of the manifestations of silence on two methodologically outlined levels – the level of thematization and the level of textual structure. The analysis shows the importance of silence as a motif, a factor of thematic and stylistic self-definition, an element of reception in the contemporary prose fiction. The thesis introduces integrated theoretical basis for the further research of the phenomenon of silence in the literary discourse.
Description: Захист відбувся «15» березня 2007 р. в 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1511
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сливинський О. Т..pdf327,06 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.