Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1513
Title: Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності.
Other Titles: Проза Мыколы Винграновского и проблемы художественного мастерства.
Mykola Vinhranovsky’s prose and the problems of artistic skill.
Authors: Собчук, Людмила Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Собчук, Л. В. Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. В. Собчук ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 19 с.
Issue Date: 10-Mar-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: художня майстерність
наратив
типи нарації
літературознавчі парадигми
експлікація
текстова інтерференція
Abstract: У дисертації досліджується проблема художньої майстерності М. Вінграновського-прозаїка крізь призму адаптації напрацювань сучасної наратології (зокрема, наративних типологій Ж.Женетта та В.Шміда) в українському контексті, співіснування літературознавчих парадигм. Експлікується поняття “художньої майстерності” наратологічними засобами. Важливе місце в дисертаційному дослідженні займає трансформація понятійно-термінологічної “мови” традиційних літературознавчих шкіл (культурно-історичної, психологічної), їх адаптація у парадигмах новітніх шкіл структуральної, рецептивно-комунікативної і міфопоетикальної. Простежено збереження чи модифікацію наративних особливостей тексту оригіналу М. Вінграновського в англомовних перекладах. Обрані для аналізу тексти розглядаються як величезний наративний потенціал творчості письменника, що увиразнює, експлікує проблеми художньої майстерності.
В диссертации изучается проблема художественного мастерства М. Винграновского-прозаика посредством адаптации достижений современной нарратологии (в частности, нарративных типологий Ж. Женетта и В. Шмида) в украинском контексте, сосуществование литературных парадигм. Эксплицируется понятие «художественное мастерство» нарратологическими средствами. Важное место занимает трансформация понятийно-терминологического «языка» традиционных литературоведческих школ (культурно-исторической, психологической), их адаптация в парадигмах новейших школ структурализма, рецептивно-коммуникативной и мифопоэтической. Прослеживается соблюдение или модификация нарративных особенностей текста оригиналов М. Винграновского в англоязычных переводах. Использованные для анализа тексты рассматриваются как нарративный потенциал творчества писателя, что сказывается на выразительности, экспликации проблемы художественного мастерства.
The dissertation presents the research of M. Vinhranovsky’s artistic skill as a prosaist in the light of modern narratology achievements adaptation to the Ukrainian traditions, of literary criticism paradigms co-existence. In this historical and literary context the paradigms introduced during the 19th and the first half of the 20th centuries are compared. Transformation of the terminology of the traditional literary schools (cultural and historical, psychological ones) and its adaptation in the paradigms of modern approaches (structural, receptive and communicative, mythopoetical ones) is traced. The evolution of the theory of expounding narrative forms (in particular in the works by the French theorist G. Genette and the German specialist of Slav language and literature V. Shmid) is taken into consideration.
Description: Захист відбувся 12 квітня 2007 р. о 10/00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58. 053. 02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1513
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Собчук Л. В..pdf287,25 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.