Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1516
Title: Мала проза Елізи Ожешко та українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ століття: поетика, типологія.
Other Titles: Малая проза Элизы Ожешко и украинская новелистика конца ХІХ – начала ХХ века: поэтика, типология.
Small prose by Eliza Ozheshko and the Ukrainian novelettes of the end of the 19th – the beginning of the 20th century: poetics, typology.
Authors: Спатар, Ірина Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Спатар, І.М. Мала проза Елізи Ожешко та українська новелістика кінця ХІХ - початок ХХ століття : поетика. типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ірина Миколаївна Спатар ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 8-Feb-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: мала проза
поетика
типологія
рецепція
міжлітературна комунікація
переклад
жанр
стиль
двійництво
катастрофізм
Abstract: У дисертації здійснено компаративне дослідження поетикальних особливостей малої прози Е. Ожешко та української новелістики кінця ХІХ – початку ХХ століть на тлі творчих контактів польської авторки з вітчизняними письменниками. У роботі вперше висвітлено архівні матеріали взаємного листування Е. Ожешко з О. Кониським та проаналізовано неопубліковану розвідку Олени Пчілки. Розкрито основні аспекти рецепції творчості письменниці родиною Косачів та генезу українських перекладів Е. Ожешко. Визначено домінуючі тенденції малої прози Е. Ожешко, І. Франка та О. Маковея крізь призму тематичного, стилістичного та формотворчого ракурсів.
В диссертации осуществлено компаративное исследование поэтикальных особенностей малой прозы Э. Ожешко и украинской новелистики конца ХІХ – начала ХХ века на фоне творческих контактов польской беллетристки с отечественными писателями. В работе впервые освещено архивные материалы взаимной переписки Э. Ожешко с А. Кониским и проанализировано ранее не опубликованную разведку Олены Пчилки "Слово об Элизе Ожешко". Раскрыто основные аспекты рецепции творчества писательницы родственниками семьи Косач и генезу украинских переводов Э. Ожешко. Исследовано доминирующие тенденции прозы Э. Ожешко, И. Франко, О. Маковея сквозь призму тематического, стилистического и формо-образовательного ракурсов. В результате типологического сопоставления установлено ряд сходств и различий на уровне метода (уверенная реалистическая направленность и постепенное обращение к модернизму), жанра (в частности явления диффузности), содержания (мотивы двойственности, нестандартного детского мировосприятия, катастрофи-ческого мироощущения).
Comparative investigation of the poetical peculiarities of the small prose by Eliza Ozheshko and the Ukrainian novelettes of the end of the 19th – the beginning of the 20th century on the ground of the creative touch of the Polish authoress with the Ukrainian writers is conducted in the thesis. The dissertation contains the unique archival materials of the mutual correspondence between E. Ozheshko and O. Konyskyi, and the unpublished investigation by Olena Pchilka. The main reception aspects of the authoress by the Kosach family and the genesis of the Ukrainian translations by E. Ozheshko are conveyed. The dominant trends of the small prose by E. Ozheshko, I. Franko, and O. Makovey are analyzed from the theme, stylistic, and form creative points of view.
Description: Захист відбувся 20 березня 2011 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.58.053.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, тел.: 43-58-65. Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1516
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Спатар І. М..pdf297,54 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.