Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1520
Title: Станіслав Пшибишевський і українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття: рецепція і типологія.
Other Titles: Станислав Пшибышевский и украинская литература конца ХІХ – начала ХХ века: рецепция и типология.
Stanislaw Przybyszewski and the Ukrainian literature of the late 19th – early 20th centuries: reception and typology.
Authors: Ткачук, Тамара Олексіївна
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук, Т.О. Станіслав Пшибишевський і українська література кінця ХІХ - початку ХХ століття: рецепція і типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Тамара Олексіївна Ткачук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 11-Nov-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: рецепція
типологія
компаративний аналіз
модернізм
поема в прозі
танатологічні мотиви
стиль
Abstract: У дисертаційному дослідженні визначено особливості та форми рецепції творчої спадщини С. Пшибишевського (1868–1927) в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття, а також типологічні збіги та розбіжності в жанрово-стильових особливостях малої прози та драматургії С. Пшибишевського й українських письменників В. Стефаника, О. Кобилянської, В. Винниченка. Уперше в українському літературознавстві системно розглянуто рецепцію творчості С. Пшибишевського в дискурсі національного літературного процесу хронологічно означеного періоду, з’ясовано значущість особистого внеску письменника в розвиток українсько-польських літературних взаємин та встановлено підґрунтя й основні вектори порівняльної характеристики творів польського й українських авторів на різних рівнях поетики літературного твору. У науковий обіг уведено маловідомі критичні дослідження творчої спадщини С. Пшибишевського, архівні матеріали, а також твори, які не перекладено українською мовою. Відзначено вагомий внесок С. Пшибишевського у справу популяризації в польському літературному середовищі творчості В. Стефаника і Т. Шевченка.
В диссертации определены особенности и формы рецепции творческого наследия С. Пшибышевского (1868–1927) в украинском литературном процессе конца XIX – начала XX вв., а также типологические сходства и различия жанрово-стилевых особенностей малой прозы и драматургии С. Пшибышевского и украинских писателей В. Стефаника, О. Кобылянской, В. Винниченко. Впервые в украинском литературоведении системно рассмотрена рецепция творчества С. Пшибышевского в дискурсе национального литературного процесса хронологически определенного периода, раскрыта значимость личного вклада писателя в развитие украинско-польских литературных отношений, установлена база и основные векторы сравнительной характеристики творчества польского и украинского авторов на разных уровнях поэтики литературного произведения. В научный оборот введены малоизвестные критические исследования творческого наследия С. Пшибышевского, архивные материалы, а также произведения, не переведенные на украинский язык.
The dissertation highlights the peculiarities and forms of the reception of literary works by S. Przybyszewski (1868–1927) in the discourse of Ukrainian literary process of the late 19th – early 20th centuries as well as typological similarities and discrepancies of genre and stylistic features of short prose and drama by S. Przybyszewski and Ukrainian writers V. Stefanyk, O. Kobylyanska, V. Vynnychenko. The research deals for the first time in the Ukrainian literary studies with the reception of literary works by S. Przybyszewski in the discourse of Ukrainian literary process of the chronologically defined period, specifies the significant personal contribution of the writer to the development of the Ukrainian-Polish relationships at different levels of the literary work artistic system. It introduced some unrenowned critical research materials of literary works by S. Przybyszewski as well as archival materials (which have not been translated into Ukrainian yet) into literary studies.
Description: Захист відбувся «16» грудня 2011 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, тел.: 43-58-65. Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1520
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткачук Т. О..pdf343,86 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.